ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Κοινοτική Νομοθεσία

 1. Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2018/848, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 2. Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2017/625, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 3. Καν. (ΕΕ) 2023/2419, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 4. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2020/464, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 5. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/279, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 6. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1165, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 7. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1378, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 8. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2119, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 9. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2307, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 10. Εκτελεστικός καν. (ΕΕ) 2021/2325 όπως τροποποιείται και ισχύει
 11. Εκτελεστικός καν. (ΕΕ) 2021/1935 όπως τροποποιείται και ισχύει.
 12. Εκτελεστικός καν. (ΕΕ) 2022/2240 όπως τροποποιείται και ισχύει.
 13. Εκτελεστικός καν. (ΕΕ) 2023/121 όπως τροποποιείται και ισχύει.
 14. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2020/427, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 15. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2020/1794, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 16. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2020/2146, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 17. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/642, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 18. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/715, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 19. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/716, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 20. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/771, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 21. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1006, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 22. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1189, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 23. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1342, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 24. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1691, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 25. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1697, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 26. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1698, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 27. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2304, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 28. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2305, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 29. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2306, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 30. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2307, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 31. Κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) 2022/474 όπως τροποποιείται και ισχύει.
 32. Κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) 2022/1450 όπως τροποποιείται και ισχύει.
 33. Κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) 2022/760 όπως τροποποιείται και ισχύει.
 34. Κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) 2022/2238 όπως τροποποιείται και ισχύει.
 35. Κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) 2023/207 όπως τροποποιείται και ισχύει.

Εθνική Νομοθεσία

 1. ΥΑ 2543/103240 (ΦΕΚ 3529/Β/ 09.10.2017)
 2. YA 2985/397197 (ΦΕΚ 279Β/ 24.01.2023)

 

Σχετικά sites με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο