ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Κοινοτική Νομοθεσία

 1. Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2018/848 όπως τροποποιείται και ισχύει.
 2. Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2017/625, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 3. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2020/464, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 4. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/279, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 5. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1165, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 6. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1378, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 7. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2119, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 8. Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2307, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 9. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2020/427, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 10. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2020/1794, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 11. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2020/2146, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 12. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/642, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 13. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/715, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 14. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/716, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 15. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/771, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 16. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1006, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 17. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1189, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 18. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1342, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 19. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1691, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 20. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1697, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 21. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/1698, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 22. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2304, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 23. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2305, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 24. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2306, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 25. Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2021/2307, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 26. Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2008/889, καταργείται από 01.01.2022 από τον Καν (ΕΕ) 2018/848.
 27. Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2007/834, καταργείται από 01.01.2022 από τον Καν (ΕΕ) 2018/848.
 28. Καν. (ΕΕ) αριθμ. 2008/1235, καταργείται από 01.01.2022 από τον Καν (ΕΕ) 2018/848.
 29. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/977 της Επιτροπής όπως τροποποιείται και ισχύει.

Εθνική Νομοθεσία

 1. ΥΑ 2543/103240 (ΦΕΚ 3529/Β/ 09.10.2017)
 2. YA 2985/397197 (ΦΕΚ 279Β/ 24.01.2023)

Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ.25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

Σχετικά sites με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο