ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

natrue-big
cream

Πιστοποίηση Φυσικών και Βιολογικών Καλλυντικών Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο NaTrue

Η αγορά των Φυσικών και Βιολογικών καλλυντικών παρουσιάζει σημαντική αύξηση όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα πιστοποιημένα ως φυσικά ή βιολογικά. Το Ινστιτούτο ΒΙΟΕΛΛΑΣ για την πιστοποίηση φυσικών και βιολογικών καλλυντικών συνεργάζεται με την ECO CONTROL (http://www.eco-control.com) που αποτελεί Διαπιστευμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης από τον IOAS, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου NaΤrue.

Ο Φορέας NaΤrue (www.natrue.org), έχει θεσπίσει αυστηρά κριτήρια για τον έλεγχο και την πιστοποίηση φυσικών και βιολογικών καλλυντικών, τα οποία υποχρεούνται να εφαρμόζουν όλοι οι Διαπιστευμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης, έχοντας ως γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των πιστοποιημένων προϊόντων και κατ’ επέκταση την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τα καλλυντικά που φέρουν το σήμα NaΤrue.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι, η συνεργασία του ΒΙΟΕΛΛΑΣ με την ECO CONTROL για τον έλεγχο και την πιστοποίηση φυσικών και βιολογικών καλλυντικών σύμφωνα με το προαναφερθέν Πρότυπο, δεν περιορίζεται μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά έχει διεθνή ισχύ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης σε οποιαδήποτε χώρα εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλεονεκτήματα του σήματος NaΤrue

Η πιστοποίηση βιολογικών και φυσικών καλλυντικών βάσει των απαιτήσεων του Προτύπου NaΤrue και κατ’ επέκταση η χρήση του σήματος NaΤrue, προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας καλλυντικών ή/ και πρώτων υλών για τη βιομηχανία των καλλυντικών. Τα πλεονεκτήματα του Προτύπου και του σήματος NaΤrue, συνοψίζονται στη λίστα που ακολουθεί.

flower-shadow
lavender
flower2-shadow
 • Θέσπιση αυστηρών κριτήριων για την πιστοποίηση – Διασφάλιση της αξιοπιστίας των καλλυντικών προϊόντων που φέρουν το σήμα NaΤrue
 • Σήμα με διεθνή αναγνώριση και ισχύ. Ουσιαστικά πρόκειται για το πρώτο διεθνές σήμα για την επισήμανση φυσικών και βιολογικών καλλυντικών, ενώ, τα προϊόντα που φέρουν το σήμα NaΤrue μπορούν να διατεθούν σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.
 • Αξιοπιστία και υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς το σήμα NaΤrue.
 • Παροχή της δυνατότητας χορήγησης τριών διαφορετικών κατηγοριών πιστοποίησης, ανάλογα τη σύσταση του προϊόντος.
 • Διαφάνεια και Ανεξαρτησία στις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης, εφόσον κάθε προϊόν ελέγχεται από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης. Επιπλέον, οι Φορείς Πιστοποίησης διαπιστεύονται κατόπιν ελέγχου πλήρωσης αυστηρών κριτηρίων και προδιαγραφών που έχουν θεσπιστεί από τη NaΤrue.
 • Δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων του πιστοποιημένου προϊόντος/ επιχείρησης, στη Διεθνή πλατφόρμα της NaΤrue (www.natrue.org).

Τρεις Κατηγορίες Πρώτων Υλών

Για την κατάταξη των καλλυντικών σε μια από τις τρεις κατηγορίες πιστοποίησης που περιγράφονται παρακάτω, ορίζονται τρεις διαφορετικές κατηγορίες συστατικών/ πρώτων υλών:

Φυσικά Συστατικά

(π.χ. φυσικοί χυμοί, φυσικά εκχυλίσματα, αιθέρια έλαια κλπ)
 • Βρίσκονται στη φύση.
 • Μόνο φυσικές μέθοδοι επιτρέπονται για την ανάκτηση και την επεξεργασία τους.
 • Δεν έχουν υποβληθεί σε ιονίζουσα ακτινοβολία.

Πρώτες ύλες που προκύπτουν από χημική τροποποίηση

 • Προκύπτουν από χημική επεξεργασία φυσικών πρώτων υλών.
 • Για την παρασκευή τους επιτρέπονται αυστηρά συγκεκριμένες/ περιορισμένες μέθοδοι επεξεργασίας. Αποκλείονται χημικές διεργασίες που θεωρούνται “εξαντλητικές” ως προς την αρχική φυσική ύλη και όλα τα αντιδρώντα και προϊόντα θα πρέπει να είναι πλήρως βιοδιασπώμενα.
 • Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο όταν ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω φυσικών συστατικών της κατηγορίας 1, π.χ. επιφανειοδραστικοί παράγοντες σε προϊόντα καθαρισμού.

Συνθετικές πρώτες ύλες

 • Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις των συντηρητικών και των ορυκτών-χρωστικών.
 • Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο όταν το αντίστοιχο φυσικό συστατικό δεν μπορεί να ανακτηθεί από τη φύση σε ικανοποιητική ποσότητα/ ποιότητα.
 • Μόνο περιορισμένος αριθμός συνθετικών πρώτων υλών επιτρέπεται (για λόγους ασφάλειας του καταναλωτή), ενώ η ύπαρξή τους στο τελικό προϊόν θα πρέπει να επισημαίνεται ξεκάθαρα στην ετικέτα του προϊόντος.

Τρεις Κατηγορίες Πιστοποίησης

Τα προϊόντα που μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το Πρότυπο NaΤrue, μπορεί να είναι είτε  Καλλυντικά (τελικά προϊόντα, π.χ σαμπουάν, κρέμες, σαπούνια κλπ.) είτε Πρώτες ύλες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία των καλλυντικών (π.χ. φυσικά εκχυλίσματα, αιθέρια έλαια, επιφανειοδραστικοί παράγοντες κλπ.)

Σύμφωνα με το Πρότυπο NaΤrue, παρέχονται τρεις κατηγορίες πιστοποίησης, ανάλογα τη σύσταση του προϊόντος. Τα προϊόντα που ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες πιστοποίησης, φέρουν και διαφορετική επισήμανση, όπως αυτή παρουσιάζονται παρακάτω.

nc_03

Φυσικά καλλυντικά

 • Τα συστατικά των προϊόντων της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να είναι φυσικά και όχι υποχρεωτικά βιολογικά.
 • Τα φυσικά συστατικά επεξεργάζονται μόνο με συγκεκριμένες- ήπιες μεθόδους.
 • Το Πρότυπο καθορίζει ένα ελάχιστο ποσοστό φυσικών συστατικών και ένα μέγιστο-ανώτατο ποσοστό συστατικών που προκύπτουν από χημική τροποποίηση, που θα πρέπει να περιέχονται στα προϊόντα αυτής της κατηγορίας.
ncwop_03

Φυσικά καλλυντικά με μέρος βιολογικών συστατικών

 • Τουλάχιστον το 70% των φυσικών συστατικών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας (πιστοποίηση της καλλιέργειας ή της συλλογής αυτοφυών φυτών).
 • Το ελάχιστο ποσοστό φυσικών συστατικών που θα πρέπει να περιέχονται στα προϊόντα αυτής της κατηγορίας, είναι μεγαλύτερο, ενώ το μέγιστο-ανώτατο ποσοστό συστατικών που προκύπτουν από χημική τροποποίηση είναι μικρότερο, σε σχέση με τα προϊόντα της κατηγορίας Α.
oc_04

Βιολογικά καλλυντικά

 • Τουλάχιστον το 95% των φυσικών συστατικών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας (πιστοποίηση της καλλιέργειας ή της συλλογής αυτοφυών φυτών).
 • Το ελάχιστο ποσοστό φυσικών συστατικών που θα πρέπει να περιέχονται στα προϊόντα αυτής της κατηγορίας, είναι μεγαλύτερο, ενώ το μέγιστο-ανώτατο ποσοστό συστατικών που προκύπτουν από χημική τροποποίηση είναι μικρότερο, σε σχέση με τα προϊόντα της κατηγορία.

Ο καταναλωτής, επιλέγοντας καλλυντικά προϊόντα με σήμανση NaΤrue, γνωρίζει ότι για την παρασκευή τους έχουν χρησιμοποιηθεί:

 • Βιολογικά και Φυσικά συστατικά
 • Ήπιες μέθοδοι επεξεργασίας
 • Πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον

ενώ:

 • Δεν περιέχουν συνθετικά αρώματα και χρωστικές
 • Δεν περιέχουν προϊόντα προερχόμενα από την κατεργασία πετρελαίου (παραφίνες, PEG, πετροχημικά κ.α.).
 • Δεν περιέχουν σιλικονούχα έλαια ή παράγωγα αυτών
 • Δεν περιέχουν συστατικά που έχουν παραχθεί από η με τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMO’s)
 • Δεν έχει γίνει χρήση ακτινοβολίας, σε κανένα στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας
 • Δεν έχουν γίνει δοκιμές των προϊόντων σε ζώα

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210 8211940, με e-mail: cosmetics@bio-hellas.gr ή συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο