ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Γενικές Συνελεύσεις

Όλες οι υποχρεωτικές δημόσιες πληροφορίες που αφορούν τον Οργανισμό
είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ στην διεύθυνση www.businessregistry.gr/publicity

Μετάβαση στο περιεχόμενο