ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

iso9001

ISO 9001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας παγκοσμίως, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Τι είναι το ISO 9001;

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001 ορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών αλλά και των συνεργατών της. Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε εταιρία ή οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητές τους.

Ποια τα οφέλη;

Η υιοθέτηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 είναι μία στρατηγική απόφαση για κάθε επιχείρηση προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των επιδόσεών της και της δημιουργίας μίας στέρεας βάσης για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από μία σειρά από οφέλη και πλεονεκτήματα από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και την πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 9001, μεταξύ των οποίων είναι:

  • Η ικανοποίηση του πελάτη, μέσα από τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων / υπηρεσιών του οργανισμού με προκαθορισμένες ποιοτικές απαιτήσεις.
  • Η καλύτερη εσωτερική οργάνωση του οργανισμού μέσω του αποτελεσματικότερου αυτοελέγχου της λειτουργίας του οργανισμού.
  • Η βελτίωση της αξιοπιστίας και του κύρους της επιχείρησης στην αγορά, αφού η πιστοποίηση σηματοδοτεί ότι η ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων / υπηρεσιών της δεν είναι τυχαία, αλλά ικανοποιεί με συνέπεια τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών.
  • Η βελτίωση των δεικτών επίδοσης του οργανισμού, μέσω της παρακολούθησης των διεργασιών της και λήψη ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών όπως διαμορφώνονται στο επιχειρησιακό περιβάλλον.
  • Η μείωση του κόστους της επιχείρησης, μέσω της συνεχής παρακολούθησης των διεργασιών και της λήψης κατάλληλων ενεργειών που αποτρέπουν την επανεμφάνιση προβλημάτων.
  • Καταπολέμηση του ανταγωνισμού από εταιρείες που διεκδικούν μερίδιο αγοράς, μέσω της παροχής χαμηλού μεν κόστους, αλλά αμφίβολης ποιότητας εμπορευμάτων.
  • Αποτελεί αυτοδιαδιδόμενο πρότυπο μέσω της συνεργασίας πιστοποιημένων επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις ζητούν από τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές τους την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προκειμένου να συνεργασθούν μαζί τους, με στόχο την επιθυμητή αλυσίδα ποιότητας. Επίσης, η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και απαίτηση πολλών συμβολαίων σε πολλούς κλάδους της εγχώριας, αλλά και της διεθνούς αγοράς.

Χορήγηση Πιστοποίησης

Η διαδικασία πιστοποίησης μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος της επιχείρησης περιλαμβάνει την σύναψη σύμβασης με τον φορέα, τον προγραμματισμό και πραγματοποίηση της αρχικής επιθεώρησης, την αξιολόγηση αυτής και εφόσον είναι επιτυχής η ολοκλήρωση των παραπάνω την έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης της επιχείρησης. Η διάρκεια ισχύς του πιστοποιητικού είναι τριετής. Για το χρονικό διάστημα των τριών ετών η διατήρηση της πιστοποίησης επαληθεύεται από ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Μετάβαση στο περιεχόμενο