ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

haccp

HACCP – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

To BIOHELLAS λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς δημιούργησε ένα ιδιωτικό πρωτόκολλο επιθεώρησης για την ασφάλεια των τροφίμων στηριζόμενο στις 7 αρχές του HACCP όπως αυτές διατυπώνονται από τον CODEX ALIMENTARIUS λαμβάνοντας υπόψη τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την υγιεινή των τροφίμων (Καν 852/2004 και Καν 853/2004) καθώς και τους εθνικούς οδηγούς υγιεινής για τις επιχειρήσεις.

Τι αφορά;

Η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας απευθύνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων οι οποίες επιθυμούν να επιθεωρηθούν από έναν ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης λαμβάνοντας μία Βεβαίωση για την τήρηση του HACCP όπως διατυπώνεται από τον CODEX ALIMENTARIUS, αλλά και όπως η τήρησή του έχει προσαρμοστεί στην εθνική νομοθεσία.

Ποια τα οφέλη;

Η επιθεώρηση για την εφαρμογή των 7 αρχών του HACCP από το BIOHELLAS προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό από οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

  • Η δυνατότητα που δίνεται σε μικρές εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν και πιστοποιήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλεια Τροφίμων που διαθέτει επιπλέον απαιτήσεις για την τήρηση αρχείων.
  • Η παροχή Βεβαίωσης από έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους Φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και το κύρος αυτής στην αγορά.
  • Ο εντοπισμός ελλείψεων και η λήψη μέτρων από πλευράς των επιχειρήσεων προς αποφυγή κυρώσεων / προστίμων από ελέγχους αρμόδιων αρχών, διατροφικών κρίσεων και διάθεσης μη ασφαλούς τροφίμου.
  • Η απόδειξη της ευαισθησίας της επιχείρησης για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πελατών, προμηθευτών, συνεργατών κλπ).

Χορήγηση Πιστοποίησης

Η διαδικασία αξιολόγησης και έκδοσης Βεβαίωσης μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος της επιχείρησης περιλαμβάνει την σύναψη σύμβασης με τον φορέα, τον προγραμματισμό και πραγματοποίηση της επιθεώρησης, την αξιολόγηση αυτής και εφόσον είναι επιτυχής η ολοκλήρωση των παραπάνω την έκδοση της Βεβαίωσης Συμμόρφωσης της επιχείρησης.
Η διάρκεια ισχύς της Βεβαίωσης είναι ετήσια.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Μετάβαση στο περιεχόμενο