ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

iso-22000

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το πρότυπο ISO 22000 αποτελεί την πρόταση του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για την πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Τι είναι το ISO 22000;

Το πρότυπο ISO 22000 παρέχει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων μίας επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων ανήκουν όλες οι επιχειρήσεις από τον πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγικό τομέα των τροφίμων, τον χώρο των ζωοτροφών, της εστίασης, της παραγωγής πρόσθετων / βιταμινών κλπ ουσιών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα ή να έρθουν σε επαφή με αυτά (πχ καθαριστικά, φυτοφάρμακα κλπ), της παροχής υπηρεσιών εμπορίας, αποθήκευσης και μεταφοράς, αλλά και συναφών αντικειμένων όπως της παραγωγής εξοπλισμού για εταιρείες τροφίμων, των υλικών συσκευασίας, της παροχής υπηρεσιών προμήθειας νερού, μυοκτονίας / απεντόμωσης, καθαρισμού.

Ποια τα οφέλη;

Η Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με το πρότυπο ISO 22000 αποδεικνύει την συστηματική προσπάθεια σου να παράγεις υπεύθυνα και να παρέχεις ένα ασφαλές τρόφιμο στον τελικό καταναλωτή. Τα οφέλη από την πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων είναι μεταξύ άλλων:

  • Η ενίσχυση της φήμης της εταιρείας ως προς τη δυνατότητα να παρέχει ένα ασφαλές τρόφιμο στον τελικό καταναλωτή.
  • Η μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της μείωσης απορρίψεων παρτίδων προϊόντων.
  • Η απόκτηση σοβαρού εμπορικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών στις εξαγωγικές δραστηριότητες καθώς ανοίγονται ευκαιρίες για διείσδυση σε διεθνείς αγορές. Επιπλέον αποτελεί τεκμήριο θετικής αξιολόγησης και διευκόλυνσης των συνεργασιών.
  • Η παροχή αποδείξεων στις αρμόδιες αρχές της συστηματικής προσέγγισης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και η αποφυγή κυρώσεων.
  • Η απόδειξη της ευαισθησίας της επιχείρησης για την προστασία της δημόσιας υγείας και η ικανότητα της να παράγει ασφαλή τρόφιμα.
  • Η ικανοποίηση της απαίτησης των πελατών ως εγγύηση ασφαλείας των προϊόντων, καθώς πρόκειται για ένα έγκυρο σύστημα που διαχειρίζεται την ασφάλεια των τροφίμων (όλο και περισσότερες επιχειρήσεις απαιτούν από τους προμηθευτές τους να διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα HACCP).
  • Ο εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών καθώς και η αξιοποίηση ευκαιριών που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και την πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων όπως η διατροφική κρίση, η παραπλάνηση και κάθε άλλη απάτη που σχετίζεται με τα τρόφιμα.
  • Τη δυνατότητα ενσωμάτωσης με άλλα συστήματα διαχείρισης που βασίζονται σε ISO.

Χορήγηση Πιστοποίησης

Η διαδικασία πιστοποίησης μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος της επιχείρησης περιλαμβάνει την σύναψη σύμβασης με τον φορέα, τον προγραμματισμό και πραγματοποίηση της αρχικής επιθεώρησης, την αξιολόγηση αυτής και εφόσον είναι επιτυχής η ολοκλήρωση των παραπάνω την έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης της επιχείρησης. Η διάρκεια ισχύς του πιστοποιητικού είναι τριετής. Για το χρονικό διάστημα των τριών ετών η διατήρηση της πιστοποίησης επαληθεύεται από ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Μετάβαση στο περιεχόμενο