ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Τα βιολογικά προϊόντα μπορούν να αναγνωριστούν από τις ενδείξεις που φέρουν στη σήμανσή τους (ετικέτα) και το Πιστοποιητικό που τα συνοδεύει.

Κατά την αγορά συσκευασμένων προϊόντων, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η συσκευασία τους να είναι άθικτη (να μην έχει παραβιαστεί). Στην ετικέτα του προϊόντος θα πρέπει να φαίνονται τουλάχιστον οι παρακάτω ενδείξεις:

 • Η εμπορική ονομασία του προϊόντος και το στάδιο πιστοποίησής του (βιολογικού σταδίου – για προϊόντα που αποτελούνται από τουλάχιστον 95% συστατικά βιολογικής γεωργίας). Σημειώνεται ότι το ποσοστό αναφέρεται στο σύνολο των συστατικών γεωργικής προέλευσης, δηλαδή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς το νερό, το αλάτι και τα περισσότερα πρόσθετα.
 • Τα συστατικά του προϊόντος και αν αυτά έχουν παραχθεί με βιολογικές μεθόδους. Συνήθως, τα βιολογικά συστατικά κάθε προϊόντος σημαίνονται με αστερίσκο (*), ο οποίος παραπέμπει στη φράση «προϊόν βιολογικής γεωργίας» ή η λέξη «βιολογικό». Όταν οι αναφορές για το βιολογικό τρόπο παραγωγής γίνονται μόνο στον κατάλογο των συστατικών του προϊόντος και όχι στην ονομασία του προϊόντος, τότε, πρόκειται για συμβατικό προϊόν που απλώς περιέχει ορισμένα συστατικά βιολογικής γεωργίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αναγράφεται στον κατάλογο η περιεκτικότητα του προϊόντος σε βιολογικά συστατικά (εκφρασμένη ως ποσοστό επί τοις εκατό % επί του συνόλου της ποσότητας των συστατικών γεωργικής προέλευσης).
 •  Η επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης που παρασκεύασε, τυποποίησε ή/και διακίνησε το προϊόν.
 • Το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε προϊόντα που περιέχουν τουλάχιστον 95% βιολογικά συστατικά.
 • Ο Ευρωπαϊκός Κωδικός του φορέα που υλοποίησε την επιθεώρηση και χορήγησε το πιστοποιητικό στην επιχείρηση που διενήργησε τον τελευταίο χειρισμό στο προϊόν, ώστε να είναι δυνατό να επισημαίνει και να διακινεί το προϊόν με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής (ο Ευρωπαϊκός Κωδικός του BIOHELLAS είναι GR-BIO-03), στο ίδιο οπτικό πεδίο με το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία.
 • Η προέλευση των συστατικών του προϊόντος (π.χ. Γεωργία ΕΕ, Γεωργία εκτός ΕΕ ή η χώρα προέλευσης), ακριβώς κάτω από τον Ευρωπαϊκό Κωδικό του Οργανισμού Ελέγχου.
 • Το λογότυπο του Φορέα Πιστοποίησης (λογότυπο BIOHELLAS) που ελέγχει και πιστοποιεί την επιχείρηση στο ίδιο οπτικό πεδίο με το νέο λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία.

Σημειώνεται ότι στα υπό μετατροπή στην βιολογική γεωργία προϊόντα που μπορεί να διακινηθούν με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής, δεν τοποθετείται το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης

Κωδικός ΟΕΠ
Γεωγραφική ένδειξη πρώτων υλών

BIOHELLAS

Λογότυπο BIOHELLAS

eu

Νέο Λογότυπο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατά την αγορά μη τυποποιημένων (χύμα) προϊόντων βιολογικής γεωργίας (π.χ. από λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων), ο καταναλωτής θα πρέπει να επιβεβαιώνει πως πρόκειται για βιολογικά προϊόντα, ελέγχοντας το Πιστοποιητικό που τα συνοδεύει. Στο Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο να φαίνεται:

 • Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης (π.χ. BIOHELLAS).
 • Η επωνυμία, η διεύθυνση της επιχείρησης που διακινεί το προϊόν.
 • Η δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. εμπορία).
 • Τα πιστοποιημένα είδη που διακινούνται από την επιχείρηση και το στάδιο πιστοποίησής τους (π.χ. βιολογικό ή υπό μετατροπή).
 • Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ημερομηνία λήξης του.

Σημειώνεται πως κάθε επιχείρηση που παράγει ή/και διακινεί βιολογικά προϊόντα, είτε αυτά διατίθεται συσκευασμένα είτε όχι, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ, το οποίο να περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας που χειρίζεται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο