ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Κατάταξη Ξενοδοχείων σε αστέρια

wide-green-line

Γενικές πληροφορίες

Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος (1*). Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από αυτές τις κατηγορίες εφόσον πληροί τις υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων ορίζεται στον κάτωθι πίνακα:

Κατηγορία Αστέρων 5 4 3 2 1
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων 5.500 4.000 3.200 2.200 1.500

Ο καθορισμός των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και η κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων καθορίζεται από τις διατάξεις της ΥΑ αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015).

wide-green-line

Η διαδικασία κατάταξης σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι αποτέλεσμα ελέγχου υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων αναφορικά με τα κτιριακά, τον εξοπλισμό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης είναι οι εξής:

 • Κτίριο
 • Υποδοχή
 • Δωμάτια / Διαμερίσματα
 • Κοινές Προδιαγραφές για δωμάτια και διαμερίσματα
 • Εξοπλισμός κουζίνας (για τα διαμερίσματα)
 • Λουτρό
 • Εστίαση
 • Διασκέδαση – Άθληση – Ψυχαγωγία
 • Λοιπές Υπηρεσίες
 • Ειδικές Πιστοποιήσεις
 • Προσωπικό
 • Καθαριότητα – Υγιεινή
 • Διάφορα

Διάρκεια ισχύος και ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων – Ανακατάταξη

 1. Παρατείνεται η προθεσμία κατάταξης των υφιστάμενων ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων μέχρι 31/12/2022 (ΦΕΚ Α’ 250/2021) με τις εξής διαφοροποιήσεις:
  Όσα υφιστάμενα ξενοδοχεία καταταγούν μέχρι τις 31/12/2020, το πιστοποιητικό κατάταξης θα ισχύει για 5 χρόνια.
  Όσα υφιστάμενα ξενοδοχεία καταταγούν από 1/1/2021 μέχρι 31/12/2022, το πιστοποιητικό κατάταξης θα ισχύει για 3 χρόνια.
  Όσα ξενοδοχεία έχουν καταταγεί μέχρι και την 23η Δεκεμβρίου 2021, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για επιπλέον 3 χρόνια από τη λήξη του.
 2. Για την ανανέωση της κατάταξης των ξενοδοχείων καθώς και για την ανακατάταξη αυτών για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλεται αίτηση, καταβάλλεται το παράβολο και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω.

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Για περισσότερες πληροφορίες για την κατάταξη του ξενοδοχείου σας σε αστέρια, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του BIOHELLAS και στο e-mail info@bio-hellas.gr ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥΣ

Η διαδικασία αναλύεται σε βήματα, τα οποία εκτελούνται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου κατάταξης των καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά που έχει εκπονήσει το ΞΕΕ.

Εάν είστε ήδη μέλος του Ξ.Ε.Ε και χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ξ.Ε.Ε. τότε κάνετε απευθείας είσοδο στο σύστημα, αλλιώς εγγραφείτε στο ‘’Διαδικτυακό Τόπο κατάταξης των καταλυμάτων σε αστέρια & κλειδιά’’.

Βήμα 1 Εγγραφή στο http://cert.grhotels.gr και είσοδος στο σύστημα του ΞΕΕ

Βήμα 2 Διαδικασία ελέγχου κριτηρίων κατάταξης (αυτοαξιολόγηση)

Βήμα 3 Αίτηση και Σύμβαση με Διαπιστευμένο φορέα Ελέγχου και Επιθεωρήσεων – BIOHELLAS

Βήμα 4 Υποβολή αίτησης κατάταξης

Βήμα 5 Διαδικασία ελέγχων και επιθεωρήσεων από το BIOHELLAS και σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης

Βήμα 6 Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης και Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Κατάταξης από το BIOHELLAS στο ΞΕΕ

Βήμα 7 Έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Νομοθεσία

 • Νόμος 4276/2014 (ΦΕΚ Α 155/30.07.2014): Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.
 • Νόμος 4442 (ΦΕΚ 230/7-12-2016): Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Έντυπα ένταξης

 • Αίτηση Ένταξης Επιχείρησης στο Σύστημα Αξιολόγησης για την κατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων – δωματίων (ΞΕΕΔΔ)

Λοιπά έντυπα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο: “Σύστημα Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο