ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου 3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία»

23.12.2004

Υπογράφθηκε στις 26/10/2004 υπουργική απόφαση σχετικά με τις Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’αρ.586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ για την εφαρμογή του μέτρου 3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα» του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 (Ε.Π.Α.Α.) – Κανονισμός (Ε.Κ.) 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) – Τμήμα Εγγυήσεων:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.2065/92, άρθρο 39 παρ.10 (ΦΕΚ 113Α/92) «περί εγκρίσεως οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας».
2. Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α/27-11-95).
3. To Ν.2520/97, άρθρο 28 (ΦΕΚ 173Α/97) «Μέτρα για τους νέους Αγρότες, σύσταση Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.2637 (ΦΕΚ 200Α/98) περί «Σύστασης Οργανισμού πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους Ν.2732/99 (ΦΕΚ 154Α/99), 2945/01 (ΦΕΚ 223Α/01) και 3147/03 αρ.29 παρ.1-8 (ΦΕΚ 135Α/03).
5. Το Ν.992/79 «Περί Οργανώσεως των υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280/79).
6. Το άρθρο 1 παρ.1, 2 και 3 του Ν.1338/83 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.1440/84 (Α70) και το άρθρο 65 του Ν.1892/90 (Α101).
7. Τις διατάξεις του Ν.1558/85, άρθρο 29Α «Κυβέρνηση & Κυβερνητικά όργανα» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154Α/92).
8. Το Ν.Δ.131/74 (ΦΕΚ 320Α/74) «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.1409/83 (ΦΕΚ 199Α/83), 2512/97 (ΦΕΚ 138Α/97), 2538/97 (ΦΕΚ 242Α/97).
9. Το Π.Δ.344 (ΦΕΚ 297Α/29-12-2000) «περί άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού».
10. Το Π.Δ.81 (ΦΕΚ 57Α/21-03-2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
11. Τον Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου «περί βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής», όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.
12. Τον Καν.(ΕΚ)1804/99 του Συμβουλίου «για συμπλήρωση, για τα κτηνοτροφικά προϊόντα, του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής». 13. Τον Καν.(ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) όπως ισχύει κάθε φορά.
14. Τον Καν.(ΕΚ)1258/99 του Συμβουλίου «περί χρηματοδότησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής».
15. Τον Καν.(ΕΚ)1260/1999 του Συμβουλίου «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» όπως ισχύει κάθε φορά.
16. Τον Καν.(ΕΟΚ)3508/92 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων», όπως τροποποιήθηκε από τον Καν.(ΕΚ)1036/99 και τον Καν.(ΕΚ)1593/2000.
17. Τον Καν.1663/95 της Επιτροπής «Περί εκκαθάρισης λογαριασμών» όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.(ΕΚ) 2245/1999, όπως ισχύει κάθε φορά.
18. Τον Καν.817/2004 της Επιτροπής σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), όπως ισχύει κάθε φορά.
19. Τον Καν.(ΕΟΚ)3887/92 της Επιτροπής όπως αντικαταστάθηκε με τον Καν.(ΕΚ)2419/2001 για «τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ορισμένα κοινοτικά καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92» όπως ισχύει κάθε φορά.
20. Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» όπως έχει εναρμονιστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1289Β/28-12-98).
21. Την υπ’αριθμ.Ε(2000)2733/27-9-2000 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί εγκρίσεως του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) για την Ελλάδα, το οποίο καλύπτει την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ.Ε(2003)3139/22-8-2003.
22. Το υπ’αρ.34675/22.12.03 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της υπ’αρ.C(2000)2733 απόφασης, το υπ’αρ.712/22.12.03 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑΑ και το υπ’αρ.47/19.1.04 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑΑ για την γνωστοποίηση της τροποποίησης του ΕΠΑΑ.
23. Την υπ’αριθμ.428/339372/661/2-2-2001 (ΦΕΚ 280Β/01) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών «για την εφαρμογή του Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
24. Την υπ’αριθμ.568/125347/20-1-2004 (ΦΕΚ 142Β/29-1-2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, ΥΠΕΣΔΔΑ και Οικονομίας και Οικονομικών περί «Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» όπως ισχύει κάθε φορά.
25. Την υπ’αριθμ.394555/2000 (ΦΕΚ 1324Β/00) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών ΥΠΕΣΔΔΑ και Γεωργίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Ν.Α. της χώρας».
26. Την υπ’αριθμ.332221/01 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας (ΦΕΚ 10B,11/1/01) «για τον καθορισμό συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 27. Την υπ’αριθμ.523/126710/13-3-03 (ΦΕΚ 336Β/20-3-2003) ΚΥΑ «περί διαδικασίας και τρόπου πληρωμής των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 – Καν.(ΕΚ)1257/99».
28. Την υπ’αριθμ.586/130492/11-8-2004 (ΦΕΚ 1298/Β/24-8-2004) ΚΥΑ για την εφαρμογή του μέτρου 3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα» του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 (Ε.Π.Α.Α.) – Κανονισμός (Ε.Κ.) 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) – Τμήμα Εγγυήσεων.
29. Την υπ’αριθμ.101664/2784/28-9-2001 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, για την εφαρμογή του προγράμματος «Βιολογική Κτηνοτροφία» του αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 Καν. (Ε.Κ.)1257/99.
30. Την υπ’αριθμ.271562/2002 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002».
31. Την υπ’αριθμ.27208/6-9-02 (ΦΕΚ 1258Β/02) Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί τροποποίησης της αριθμ.371352/16-5-01 Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας περί «Σύστασης –Οργάνωσης ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας με τον τίτλο Αρχή Διαχείρισης Εγγράφου Προγραμματισμού- Ε.Π.Α.Α.» και κατάργηση της αριθμ.371351/16-5-01 Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί σύστασης –Οργάνωσης ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας με τον τίτλο Αρχή Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού -Ε.Π.Α.Α.».
32. Την υπ’αριθμ.Υ132/11-10-2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β 1533).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’αρ.586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ “Εφαρμογή του μέτρου 3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα» του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 Κανονισμός (Ε.Κ.) αριθ.1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) – Τμήμα Εγγυήσεων”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Άρθρο 2
Δημοσιοποίηση του προγράμματος – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τη δημοσιοποίηση του προγράμματος ακολουθεί δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία πραγματοποιείται μία φορά κάθε χρόνο το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου μετά από εγκύκλιο της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΑ προς τις ΔΑΑ της χώρας. Οι ΔΑΑ με την παραλαβή της εγκυκλίου από τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, προβαίνουν άμεσα στη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τοιχοκόλληση, δημοσιοποίηση στον τοπικό τύπο κλπ.).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δε μπορεί να υπερβαίνει τις 40 εργάσιμες ημέρες από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης.

Άρθρο 3
Αίτηση ένταξης – Φάκελος υποψηφιότητας Για την ένταξη στο πρόγραμμα ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας στην οικεία Δ.Α.Α., ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ένταξης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 (Παράρτημα Α) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 της παρούσας). Στην αίτηση ένταξης ο υποψήφιος δικαιούχος συμπληρώνει υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία τα οποία ζητούνται.
Η αίτηση υπογράφεται και θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος. Υποβάλλεται ένας φάκελος υποψηφιότητας ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση του ενδιαφερόμενου βρίσκεται σε περισσότερες από μία Ν.Α. όπως συμβαίνει στην περίπτωση των μετακινούμενων εκτροφών. Στην τελευταία περίπτωση ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στη Ν.Α., στην οποία βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης. Ο φάκελος υποψηφιότητας θεωρείται πλήρης εφόσον περιέχει το σύνολο των παραστατικών και όλα τα πεδία των εντύπων που αφορούν τον ενδιαφερόμενο είναι συμπληρωμένα με ευκρίνεια.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ένταξης
Ι. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται υποχρεωτικά από το σύνολο των υποψήφιων δικαιούχων.
1. Παραστατικά νόμιμης κατοχής και χρήσης της εκμετάλλευσης Η ιδιοκτησία υφίσταται σε όλες τις περιπτώσεις που αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο. Η ιδιοκτησία στην περίπτωση οικογενειακών εκμεταλλεύσεων δύναται να θεωρηθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο και των δύο συζύγων ανεξάρτητα πραγματικού γεγονότος.
α. Ιδιόκτητες εκτάσεις. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να προσκομίζουν τους τίτλους ιδιοκτησίας νομίμως μετεγγεγραμμένους, για τις εκτάσεις τις οποίες δηλώνουν στο πρόγραμμα. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης του τίτλου ιδιοκτησίας από τον ιδιοκτήτη, τότε ο υποψήφιος δικαιούχος μπορεί να προσκομίσει το έντυπο Ε9 της φορολογικής του δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου πρέπει να εμφανίζονται τα τεμάχια που δηλώνει.
β. Ενοικιαζόμενες εκτάσεις. Η νομή και κατοχή σε περίπτωση ενοικίασης αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως. – Τα ιδιωτικά συμφωνητικά να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (στην περίπτωση που το μίσθωμα των συμφωνητικών είναι κάτω των 1200 ευρώ ανά έτος αυτά γίνονται δεκτά χωρίς θεώρηση εφόσον η αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει την Ν.Α. ότι δεν θεωρεί ενοικιαστήρια κάτω των 1200 ευρώ ανά έτος).
– Όταν η διάρκεια της μίσθωσης υπερβαίνει τα 9 έτη απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού εγγράφου. – Να αναγράφονται η τοποθεσία, η έκταση και ο χαρτογραφικός κωδικός ΟΣΔΕ και η διάρκεια μίσθωσης. Η διάρκεια μίσθωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον όση και η ανάληψη της υποχρέωσης από τον δικαιούχο για εξάντληση της 5ετίας. Στην περίπτωση όπου τα δικαιολογητικά κατοχής της γεωργικής εκμετάλλευσης έχουν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία για άλλα προγράμματα, δεν είναι απαραίτητο να επανυποβληθούν για το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, αλλά πρέπει να αναφέρεται ο φάκελος στον οποίο έχουν ήδη υποβληθεί. Στην περίπτωση κοινόχρηστων δημοτικών ή κοινοτικών βοσκοτόπων τα παραχωρητήρια πρέπει να ανανεώνονται ανά έτος για μία 5ετία, εφόσον η παραχώρηση δεν είναι πενταετούς διάρκειας.

2. Ακριβές αντίγραφο της αίτησης δήλωσης του ΟΣΔΕ του τελευταίου έτους, πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης, για τον τομέα των εκτάσεων και των ζώων, από το οποίο προκύπτουν οι κωδικοί των τεμαχίων που ο υποψήφιος δικαιούχος θέλει να εντάξει στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που δεν ήταν υποχρεωτική η συμπλήρωση αίτησης δήλωσης στο ΟΣΔΕ την προηγούμενη χρονιά, θα πρέπει ο υποψήφιος δικαιούχος να συμπληρώσει αίτηση δήλωση στο ΟΣΔΕ και να την προσκομίσει στην αντίστοιχη ΔΑΑ προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελός του.

3. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Εκτροφής Το Σ.Π.Δ.Ε. συντάσσεται από Γεωτεχνικό Σύμβουλο σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 (Παράρτημα Α). Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται εκ νέου εφόσον υπάρχουν αλλαγές τα επόμενα έτη. Το Σ.Π.Δ.Ε. μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι δύο φορές στη διάρκεια της 5ετίας και οπωσδήποτε πριν από την ανακοίνωση πραγματοποίησης ελέγχου από τη ΔΑΑ.

4. Αντίγραφο σύμβασης με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Το αντίγραφο σύμβασης με τον Οργανισμό Ελέγχου Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων είναι δυνατό να υποβληθεί και μετά την αίτηση ένταξης και πάντως πριν την υπογραφή της σύμβασης με τη ΔΑΑ. Σε περίπτωση που η διάρκεια της σύμβασης είναι μικρότερη της πενταετίας οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο της ανανέωσης της σύμβασης με τον πιστοποιητικό οργανισμό.

5. Έντυπο γνωστοποίησης έναρξης δραστηριότητας επιχειρηματία βιολογικών προϊόντων, όπως αυτό διατίθεται από τη ΔΑΑ, το οποίο είναι δυνατό να υποβληθεί και μετά την αίτηση ένταξης και πάντως πριν την υπογραφή της σύμβασης με τη ΔΑΑ. Σε κάθε περίπτωση συνυποβάλλεται το αργότερο με την υποβολή του αντιγράφου της σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου.

6. Νομικά πρόσωπα Τα νομικά πρόσωπα που κάνουν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει εκτός των παραπάνω να καταθέτουν επικυρωμένο καταστατικό της εταιρίας, καθώς και αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου, ο οποίος και θα υπογράφει τη σύμβαση.

7. Παραστατικά πιστοποίησης και σήμανσης του Ελληνικού Ποιμενικού σκύλου.

ΙΙ. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται προαιρετικά και κατά περίπτωση από τους υποψήφιους δικαιούχους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση του δικαιούχου (άρθρο 6 της παρούσας).

-Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι γεωργός:
• Για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, προσκόμιση της φωτοτυπίας της σελίδας του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ στην οποία προκύπτει το πρόσφατο της θεώρησης.
• Για τις λοιπές περιπτώσεις (ασφαλισμένους σε άλλα ταμεία πλην ΟΓΑ), αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) της εφορίας των τριών τελευταίων ετών για τον έλεγχο του ποσοστού συμμετοχής (25%) του γεωργικού εισοδήματος στο συνολικό εισόδημα. Για τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής λαμβάνεται υπ’όψιν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών. -Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένης με απόφαση του πρωτοδικείου Ομάδας Παραγωγών ή Συνεταιριστικής Οργάνωσης, η οποία έχει ως σκοπό την παραγωγή βιολογικών προϊόντων: βεβαίωση της Ομάδας ή της Συνεταιριστικής Οργάνωσης.
-Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος παράγει προϊόντα ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ): βεβαίωση από τη ΔΑΑ.
-Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Βελτίωσης: ακριβές φωτοαντίγραφο της απόφασης έγκρισης του Σχεδίου Βελτίωσης.
-Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος έχει ως τόπο μόνιμης κατοικίας ορεινή ή μειονεκτική περιοχή σύμφωνα με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ: βεβαίωση του οικείου Δημάρχου.
-Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος διαθέτει τα προϊόντα του σε μονάδα μεταποίησης βιολογικών προϊόντων: συμφωνητικό του δικαιούχου με την εν λόγω μονάδα.
-Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα των νέων γεωργών ή διάδοχος στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης: βεβαίωση από τη ΔΑΑ.
– Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος ασκεί τη Βιολογική Γεωργία: επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
– Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος έχει ζώα αυτόχθονης φυλής και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης: βεβαίωση που εκδίδεται από το κέντρο γενετικής βελτίωσης της περιοχής στην οποία ανήκει.

Άρθρο 5
Προενταξιακός έλεγχος Ο προενταξιακός έλεγχος, ο οποίος διακρίνεται σε διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο σύμφωνα με το σημείο 4 του άρθρου 10 της υπ’αρ.586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ, δε μπορεί να υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, που είναι 30 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων ή την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου σε περίπτωση μη πληρότητας.
α.Διοικητικός προενταξιακός έλεγχος Για το 100% των φακέλων υποψηφιότητας ο διοικητικός προενταξιακός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 10, σημείο 4 α της υπ’αριθμ.586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συμπληρώνεται Φύλλο Προενταξιακού Διοικητικού Ελέγχου για κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 (Παράρτημα Α) και καταχωρείται στο φάκελο του υποψηφίου.
β.Επιτόπιος προενταξιακός έλεγχος Ο επιτόπιος προενταξιακός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 10, σημείο 4 β της υπ’αρ.586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ. Το δείγμα, για την εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας, εξάγεται: α. σε ποσοστό 75% με ανάλυση κινδύνου, βάσει κριτηρίων επικινδυνότητας, όπως καθορίζονται από τον Καν.(ΕΚ)2419/2001 και τα οποία είναι:

1. Το ύψος του ποσού της ενίσχυσης, σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα.
2. Το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης.
3. Οι Δικαιούχοι που διακόπτουν την παλιά τους σύμβαση και αιτούνται να ενταχθούν με νέα σύμβαση.
4. Οι μεταβολές από το προηγούμενο έτος, σε περίπτωση παραγωγών που είναι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα και διακόπτουν την παλιά τους σύμβαση για να ενταχθούν με νέα σύμβαση.
5. Οι έλεγχοι και οι διαπιστώσεις προηγούμενων ετών, σε περίπτωση παραγωγών που είναι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα και διακόπτουν την παλιά τους σύμβαση για να ενταχθούν με νέα σύμβαση.

β. σε ποσοστό μέχρι 25%, με τυχαία επιλογή. Η επιλογή του 75% του δείγματος πραγματοποιείται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (α) και σε ποσοστό 20% για το 5ο κριτήριο, 15% για το 1ο, 2ο και 4ο κριτήριο και 10% για το 3ο. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων και διαπιστωθέντων στοιχείων σε σημαντικό αριθμό αιτήσεων, το δείγμα αυξάνεται ως εξής: – Αν σε ποσοστό 20-50% των φακέλων υποψηφιότητας του δείγματος, παρατηρηθεί δήλωση ανακριβών στοιχείων που οδηγεί σε απόρριψη του φακέλου, τότε το δείγμα διπλασιάζεται.

– Αν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% του δείγματος, παρατηρηθεί δήλωση ανακριβών στοιχείων εκ μέρους των παραγωγών που οδηγεί σε απόρριψη του φακέλου, τότε ο επιτόπιος προενταξιακός έλεγχος πραγματοποιείται σε ποσοστό 100% των φακέλων υποψηφιότητας. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συμπληρώνεται και υπογράφεται Πρακτικό Επιτοπίου Προενταξιακού Ελέγχου για κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 (Παράρτημα Α) της παρούσας.

Άρθρο 6
Κριτήρια αξιολόγησης – επιλεξιμότητας Για την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της υπ’αρ.586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ, θεσπίζονται κριτήρια αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης βαθμολογούνται το καθένα ξεχωριστά. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης είναι αυτή που αναφέρεται στη συνέχεια και αναγράφεται στο τέλος κάθε κριτηρίου.
Κάθε φάκελος βαθμολογείται για τα κριτήρια εκείνα ή και το σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης, εφόσον συντρέχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις και συμπληρώνεται το αντίστοιχο τμήμα του Υποδείγματος 5 «Φύλλο Αξιολόγησης» (Παράρτημα Α) που αφορά την αξιολόγηση της αίτησης ένταξης. Οι βαθμοί από τα κριτήρια αξιολόγησης αθροίζονται και έτσι προκύπτει η συνολική βαθμολογία για κάθε δικαιούχο. Στο φύλλο αξιολόγησης συμπληρώνονται επίσης τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου καθώς και τα αποτελέσματα του επιτόπιου προενταξιακού ελέγχου (στην περίπτωση που ο υποψήφιος περιλαμβάνεται στο δείγμα). Το φύλλο αξιολόγησης στην περίπτωση που έχει γίνει επιτόπιος προενταξιακός έλεγχος συνοδεύεται από το φύλλο διοικητικού ελέγχου και το πρακτικό του επιτόπιου προενταξιακού ελέγχου στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος.
Μετά το πέρας της πρώτης αξιολόγησης συντάσσεται πίνακας κατάταξης με τους υποψήφιους προς ένταξη, βάσει της βαθμολογίας τους κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται όσοι πληρούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια και έπονται όσοι πληρούν τα αναπτυξιακά και τα κοινωνικά κατά σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση ισοβαθμιών μετά την ανωτέρω αξιολόγηση η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα. Για τους υποψήφιους που προτείνεται να απορριφθούν συντάσσεται ξεχωριστός πίνακας με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων απόρριψής τους.

Οι παραπάνω καταστάσεις υποβάλλονται στην γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 7 της παρούσας. Η αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε 30 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων ή την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου σε περίπτωση μη πληρότητας. Τα κριτήρια αξιολόγησης, βάσει των οποίων αξιολογούνται όλοι οι φάκελοι υποψηφιότητας, είναι:

Α. Περιβαλλοντικά
1. Οι βοσκότοποι που θα αξιοποιηθούν βρίσκονται σε περιοχή του δικτύου NATURA 2000, γεγονός που βεβαιώνεται από τη Δ.Α.Α. – Βαθμοί 18
2. Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του προγράμματος βρίσκονται σε περιοχή του δικτύου NATURA 2000, γεγονός που βεβαιώνεται από τη Δ.Α.Α. – Βαθμοί 16
3. Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας είναι ήδη ενταγμένος στο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο «Βιολογική Γεωργία», γεγονός το οποίο διαπιστώνεται από διοικητικό έλεγχο της Δ.Α.Α. ή ασκεί ήδη τη Βιολογική Γεωργία, γεγονός που αποδεικνύεται με επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. – Βαθμοί 13
4. Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας είναι ήδη ενταγμένος στο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο «Απειλούμενες με εγκατάλειψη φυλές αγροτικών ζώων», γεγονός το οποίο διαπιστώνεται από διοικητικό έλεγχο της Δ.Α.Α. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος δεν είναι ενταγμένος στο παραπάνω πρόγραμμα, αλλά έχει ζώα αυτόχθονης φυλής και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από βεβαίωση που εκδίδεται από το κέντρο γενετικής βελτίωσης της περιοχής στην οποία ανήκει. – Βαθμοί 13

Β. Αναπτυξιακά
1. Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα των νέων γεωργών ή διάδοχος στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης, γεγονός που αποδεικνύεται με βεβαίωση από τη Δ.Α.Α. – Βαθμοί 6
2. Ο υποψήφιος δικαιούχος είναι γεωργός, γεγονός που αποδεικνύεται από τα προβλεπόμενα παραστατικά. (Ως γεωργός νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, εφ’όσον έχει κύριο ταμείο ασφάλισης του Ο.Γ.Α. ή αντλεί τουλάχιστον το 25% των συνολικών του εισοδημάτων από τις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης.) – Βαθμοί 6
3. Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα είναι κάτω των 40 ετών, μέχρι την υποβολή αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα και δεν είναι ενταγμένος σε ένα από τα δύο προαναφερόμενα προγράμματα. – Βαθμοί 4
4. Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Βελτίωσης, γεγονός που αποδεικνύεται με ακριβές φωτοαντίγραφο της απόφασης έγκρισης του Σχεδίου Βελτίωσης. – Βαθμοί 4
5. Ο υποψήφιος για ένταξη στο Πρόγραμμα είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών ή Συνεταιριστικής Οργάνωσης, η οποία έχει ως σκοπό την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται με βεβαίωση της Ομάδας ή της Συνεταιριστικής Οργάνωσης. – Βαθμοί 6
6. Ο υποψήφιος για ένταξη στο Πρόγραμμα παράγει Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης ΠΟΠ ή Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), γεγονός που αποδεικνύεται με βεβαίωση της Δ.Α.Α. – Βαθμοί 4
7. Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα διαθέτει τα προϊόντα του σε μονάδα μεταποίησης βιολογικών προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται από σχετικό συμφωνητικό του δικαιούχου με την εν λόγω μονάδα. – Βαθμοί 4

Γ. Κοινωνικά κριτήρια
Ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα έχει ως τόπο μόνιμης κατοικίας ορεινή ή μειονεκτική περιοχή σύμφωνα με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, γεγονός που αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου Δημάρχου. – Βαθμοί 6

Άρθρο 7
Γνωμοδοτική Επιτροπή Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το σημείο 6 του άρθρου 10 της υπ’αρ.586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ. Καταληκτική ημερομηνία συγκρότησης αποτελεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Επιτροπή Ενστάσεων – Προσφυγών Η επιτροπή ενστάσεων συστήνεται σύμφωνα με το σημείο 8 του άρθρου 10 της υπ’αρ.586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ αμέσως μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας. Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από υπάλληλο της ΔΑΑ ή της Περιφέρειας.

Άρθρο 9
Πίνακας ένταξης – απόρριψης και έκθεση απολογισμού Οι Δ.Α.Α. των Ν.Α. υποβάλλουν στη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος μία φορά κάθε χρόνο, μαζί με τον τελικό πίνακα ένταξης – απόρριψης των υποψήφιων δικαιούχων (άρθρο 10, σημείο 9 της υπ’αρ.586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ) έκθεση ελέγχου και έκθεση απολογισμού, η οποία αφορά την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής του προγράμματος σύμφωνα με το Υπόδειγμα 7 (Παράρτημα Α). Με την απόφαση ένταξης ή απόρριψης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (άρθρο 10, σημείο 9 της υπ’αρ.586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ) γίνεται κάθε φορά και η κατανομή Μονάδων Ζωικού Κεφαλαίου στις Ν.Α. βάσει των παραπάνω στοιχείων.

Άρθρο 10
Σύμβαση Οι ΔΑΑ υποχρεούνται να αποστείλουν το σύνολο των συμβάσεων, που υπογράφονται σε τέσσερα αντίγραφα σύμφωνα με το άρθρο 10, σημείο 10 της υπ’αρ.586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ, στη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος και στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΑ εντός 30 ημερών από την υπογραφή τους (Υπόδειγμα 8, Παράρτημα Α). Κατά τη διάρκεια της πενταετίας ο δικαιούχος μπορεί να υπογράψει συμπληρωματική σύμβαση μία μόνο φορά, σε περίπτωση που επιθυμεί να αυξήσει την έκταση ή τις Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου της κτηνοτροφικής μονάδας που έχει εντάξει στο πρόγραμμα, για χρονικό διάστημα τόσο όσο απαιτείται για την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων της αρχικής σύμβασης.
Η πρόσθετη έκταση πρέπει να είναι αισθητά μικρότερη από την αρχική έκταση και να μην υπερβαίνει τα 20 στρέμματα. Σε περίπτωση που σε επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί στην έκταση που χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος απόκλιση από τη δηλωθείσα έκταση και βρίσκεται εντός των ορίων πυκνότητας βόσκησης, τότε εκτός από την επιβολή κυρώσεων γίνεται και τροποποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση απένταξης ή αποβολής του δικαιούχου από το πρόγραμμα, οι ΜΖΚ που αποδεσμεύονται συνυπολογίζονται στο αδιάθετο υπόλοιπο της Ν.Α. Με τη λήξη της πενταετίας οι ΜΖΚ των δικαιούχων δε συνυπολογίζονται εκ νέου στο αδιάθετο υπόλοιπο της Ν.Α.

Άρθρο 11
Παλαιοί Δικαιούχοι Σε περίπτωση που παλαιοί δικαιούχοι υπογράψουν νέες συμβάσεις σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’αρ.586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ, πριν την λήξη της πενταετίας της αρχικής τους σύμβασης και δεν έχουν συμπληρώσει το ημερολογιακό έτος προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση πληρωμής και να τους καταβληθεί οικονομική ενίσχυση, πληρώνονται αναλογικά για τους μήνες που εφάρμοσαν το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας βάσει της παλιάς απόφασης (υπ’αριθμ.101664/2784/28-9-2001 Υπουργική Απόφαση) όταν συμπληρώσουν ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής τους σύμβασης ή την ημερομηνία αίτησης πληρωμής του προηγούμενου έτους. Για τα επόμενα έτη η πληρωμή των δικαιούχων πραγματοποιείται βάσει της ημερομηνίας υπογραφής της νέας τους σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Άρθρο 12
Δεσμεύσεις δικαιούχων
1.Οι δεσμεύσεις δικαιούχων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της υπ’αρ.586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ.
2.Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. ένταξη στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης) ο δικαιούχος αποχωρεί από το πρόγραμμα, ο διάδοχός του πρέπει να συνεχίσει την τήρηση των δεσμεύσεων του δικαιούχου που προκύπτουν από τη σύμβαση που έχει υπογράψει.

Άρθρο 13
Περίοδος απογαλακτισμού – Περίοδος πάχυνσης Για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης η περίοδος απογαλακτισμού υπολογίζεται σε 4 μήνες έναντι 5, ενώ η περίοδος πάχυνσης διαχωρίστηκε σε ότι αφορά τους μόσχους και τις μοσχίδες. Για τους εγχώριους μόσχους η περίοδος πάχυνσης ορίσθηκε σε 8 μήνες, ενώ για τους διασταυρωμένους 9 μήνες. Για τις εγχώριες μοσχίδες η περίοδος πάχυνσης ορίσθηκε σε 8 μήνες και 10 ημέρες, ενώ για τις διασταυρωμένες μοσχίδες 8 μήνες και 20 ημέρες.

Άρθρο 14
Διατήρηση Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου Όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της υπ’αρ.586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιπλέον ενίσχυση για τη διατήρηση έως δύο (2) Ελληνικών Ποιμενικών σκύλων. Η επιπλέον αυτή ενίσχυση καλύπτει μέρος του κόστους απόκτησης των σκύλων, τους εμβολιασμούς και αποπαρασιτισμούς αυτών, καθώς και την κτηνιατρική περίθαλψη γενικότερα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ενίσχυση του Ελληνικού Ποιμενικού σκύλου είναι η πιστοποίηση και σήμανσή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Άρθρο 15
Έλεγχοι Μεταενταξιακοί έλεγχοι – Πρωτοβάθμιοι Οι μεταενταξιακοί έλεγχοι (διοικητικοί και επιτόπιοι) πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’αρ.523/126710/13.3.03 ΚΥΑ και με βάση τα υποδείγματα 9 και 10 (Παράρτημα Α) για τον διοικητικό έλεγχο δικαιολογητικών πληρωμής και τον επιτόπιο έλεγχο αντίστοιχα. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε ετήσια βάση σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του συνόλου των ενταχθέντων στο πρόγραμμα. Κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον Καν.(ΕΚ)2419/01. Το δείγμα, με σκοπό την εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας, εξάγεται μηχανογραφικά με ανάλυση κινδύνου, σε ποσοστό 75%, βάσει κριτηρίων επικινδυνότητας όπως καθορίζονται από τον Καν.(ΕΚ)2419/01 και με τυχαία επιλογή σε ποσοστό 25%. Στις περιπτώσεις καταγγελιών υλοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι πέραν του δείγματος.
Εάν κατά τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστωθούν αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων και διαπιστωθέντων στοιχείων σε σημαντικό αριθμό αιτήσεων, τότε το δείγμα αυξάνεται ως εξής:
• Στην περίπτωση που από τα αποτελέσματα των ελέγχων προκύψουν σημαντικές αποκλίσεις (αποκλίσεις που θα οδηγούσαν σε επιβολή κυρώσεων με αποτέλεσμα μηδενική ενίσχυση ή και αποβολή από το πρόγραμμα) σε ποσοστό μεταξύ 20 και 50 % των αιτήσεων του δείγματος, τότε το δείγμα αυξάνεται στο 10% με τα ίδια κριτήρια.
• Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις αυτές παρουσιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των αιτήσεων του δείγματος, οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται στο 100% των δικαιούχων.

Άρθρο 16
Αίτηση πληρωμής-δήλωση εφαρμογής Ο δικαιούχος του προγράμματος πρέπει να υποβάλλει μία φορά το έτος αίτηση πληρωμής / δήλωση εφαρμογής στην οικεία ΔΑΑ, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 17 της παρούσας. Οι διαδικασίες για τον τρόπο πληρωμής περιγράφονται στην αριθμ.523/126710/13-3-03 (ΦΕΚ 336Β/20-3-2003) ΚΥΑ «περί διαδικασίας και τρόπου πληρωμής των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 – Καν.(ΕΚ)1257/99».
Λεπτομέρειες καθορίζονται με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής γίνεται έως και ένα μήνα μετά από τη συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διαδικασία υποβολής επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με την ίδια καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις πληρωμής κατατεθούν εκπρόθεσμα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Καν.(ΕΚ)2419/01.
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πληρωμής από τους δικαιούχους στις οικείες Ν.Α.

Άρθρο 17
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής Ο δικαιούχος υποβάλλει στη ΔΑΑ της οικείας Ν.Α. αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το υπόδειγμα 11 (Παράρτημα Α) της παρούσας.
Η αίτηση πληρωμής συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
• Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, με τον οποίο ο δικαιούχος έχει συνάψει σύμβαση ελέγχου, ότι τήρησε τις διατάξεις του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου, για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος.
• Αντίγραφο της τελευταίας αίτησης – δήλωσης του ΟΣΔΕ.
• Σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στο Σ.Π.Δ.Ε. υποβάλλεται η τροποποίησή του.
• Θεωρημένο αντίγραφο του Δελτίου παροχής υπηρεσιών του Γεωτεχνικού-Συμβούλου, αποδεικτικό της καταβολής της αμοιβής του. Η θεώρηση του αντίγραφου γίνεται από την ελεγκτική αρχή με βάση το στέλεχος του παραστατικού. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί θεωρημένο αντίγραφο του δελτίου παροχής υπηρεσιών Συνεταιρισμού ή Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών για υπηρεσίες Γεωτεχνικού – Συμβούλου ή Νόμιμα Αναγνωρισμένης Ομάδας Βιοκαλλιεργητών υπογεγραμμένο από τον/ τους γεωτεχνικούς των ανωτέρω φορέων, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι μέλος τους.
• Απόδειξη καταβολής από τον Γεωτεχνικό Σύμβουλο της κράτησης υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Η τελευταία ανέρχεται σε 2% επί της αμοιβής (ν.1474/84, άρθρο 13, παρ.1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
1. Τυχόν διευκρινήσεις για την εφαρμογή του προγράμματος δύναται να γίνουν με την έκδοση εγκυκλίου από τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Η έκδοση της παρούσας δε συνεπάγεται καμία αύξηση του προϋπολογισμού των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων του ΕΠΑΑ. 3. Τα παραρτήματα που προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
4. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛ.ΚΟΝΤΟΣ

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο