ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Επιδοτήσεις στη «Βιολογική Κτηνοτροφία»

23.12.2004

Υπογράφθηκε στις 11/8/2004 κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την Εφαρμογή του μέτρου 3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα» του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 – Κανονισμός (Ε.Κ.)1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) – Τμήμα Εγγυήσεων:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1558/85, άρθρο 29Α «Κυβέρνηση & Κυβερνητικά όργανα» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ.29 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ Α 38) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469197 (A 38).
2. Το Ν.Δ.131/74 (ΦΕΚ 320Α/74) «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.1409/83 (ΦΕΚ 199Α/83), 2512/97 (ΦΕΚ 138Α/97), 2538/97 (ΦΕΚ 242Α/97).
3. Το Ν.2065/92, άρθρο 39 παρ.10 (ΦΕΚ 113Α/92) «περί εγκρίσεως οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας».
4. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α/27-11-95).
5. To Ν.2520/97, άρθρο 28 (ΦΕΚ 173Α/97) «Μέτρα για τους νέους Αγρότες, σύσταση Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν.2637 (ΦΕΚ 200Α/98) περί «Σύστασης Οργανισμού πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους Ν.2732/99 (ΦΕΚ 154Α/99), 2945/01 (ΦΕΚ 223Α/01) και 3147/03 αρ.29 παρ.1-8 (ΦΕΚ 135Α/03).
7. Τον Καν.1663/95 της Επιτροπής «Περί εκκαθάρισης λογαριασμών» όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.(ΕΚ)2245/1999, όπως ισχύει κάθε φορά.
8. Το Ν. 992/79 «Περί Οργανώσεως των υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280/79).
8α. Το άρθρο 1 παρ.1, 2 και 3 του Ν.1338/83 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.1440/84 (Α70) και το άρθρο 65 του Ν.1892/90 (Α101).
9. Τον Καν.(ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) όπως ισχύει κάθε φορά.
10. Τον Καν.(ΕΚ)1258/99 του Συμβουλίου «περί χρηματοδότησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής».
11. Τον Καν.(ΕΚ)1260/1999 του Συμβουλίου «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» όπως ισχύει κάθε φορά.
12. Τον Καν.(ΕΚ)445/2002 της Επιτροπής, «περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε από τον Καν.(ΕΚ) 963/2003, όπως ισχύει κάθε φορά.
13. Τον Καν.(ΕΟΚ)3508/92 «για τη θέσπιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων», όπως τροποποιήθηκε από τον Καν.(ΕΚ)1036/99 και τον Καν.(ΕΚ)1593/2000.
14. Τον Καν.(ΕΟΚ)3887/92 όπως αντικαταστάθηκε με τον Καν.(ΕΚ)2419/2001 για «τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ορισμένα κοινοτικά καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων που θεσπίστηκαν με τον Καν.(ΕΟΚ)3508/92» όπως ισχύει κάθε φορά.
15. Το Π.Δ.344 (ΦΕΚ 297Α/29-12-2000) «περί άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού».
16. Το Π.Δ.81 (ΦΕΚ 57Α/21-03-2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
17. Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» όπως έχει εναρμονιστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1289Β/28-12-98).
18. Τον Καν.(ΕΟΚ)2092/91 «περί βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής», όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.
19. Τον Καν.(ΕΚ)1804/99 «για συμπλήρωση, για τα κτηνοτροφικά προϊόντα, του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής».
20. Την υπ’αριθμ. 428/339372/661/2-2-2001 (ΦΕΚ 280Β/01) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών «για την εφαρμογή του Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
21. Την υπ’αριθμ.101664/2784/28-9-2001 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, για την εφαρμογή του προγράμματος «Βιολογική Κτηνοτροφία» του αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 Καν.(ΕΚ)1257/99.
22. Την υπ’αριθμ.568/125347/20-1-2004 (ΦΕΚ 142Β/29-1-2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, ΥΠΕΣΔΔΑ και Οικονομίας και Οικονομικών περί «Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» όπως ισχύει κάθε φορά.
23. Την υπ’αριθμ.271562/2002 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002».
24. Την υπ’αριθμ.394555/2000 (ΦΕΚ 1324Β/00) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών ΥΠΕΣΔΔΑ και Γεωργίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Ν.Α. της χώρας».
25. Την υπ’αριθμ.27208/6-9-02 (ΦΕΚ 1258Β/02) Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί τροποποίησης της αριθμ.371352/16-5-01 Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας περί «Σύστασης –Οργάνωσης ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας με τον τίτλο Αρχή Διαχείρισης Εγγράφου Προγραμματισμού – Ε.Π.Α.Α.» και κατάργηση της αριθμ.371351/16-5-01 Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί σύστασης –Οργάνωσης ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας με τον τίτλο Αρχή Πληρωμής Εγγράφου Προγραμματισμού -Ε.Π.Α.Α.».
26. Την υπ’αριθμ.332221/01 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄αριθμ.10.01) «για τον καθορισμό συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 27. Την υπ’αριθμ.Ε(2000)2733/27-9-2000 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί εγκρίσεως του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) για την Ελλάδα, το οποίο καλύπτει την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ.Ε(2003)3139/22-8-2003.
28. Την υπ’αριθμ.523/126710/13-3-03 (ΦΕΚ 336Β/20-3-2003) ΚΥΑ «περί διαδικασίας και τρόπου πληρωμής των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 – Καν.(ΕΚ)1257/99».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Στόχος του προγράμματος είναι η αειφορική διαχείριση των βοσκοτόπων, η προστασία του περιβάλλοντος, ο σεβασμός της ευημερίας των ζώων και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα και στους παρακάτω κλάδους: -Εκτατική και ημισταυλισμένη Προβατοτροφία και Αιγοτροφία -Εκτατική και ημισταυλισμένη Βοοτροφία -Εκτατική και ημισταυλισμένη Χοιροτροφία Δε μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Βιολογικής Κτηνοτροφίας» εκμεταλλεύσεις στις οποίες οι εκτάσεις βόσκησης είναι:
• Καμένες εκτάσεις (η έννοια ορίζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας).
• Εκτάσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα δάσωσης γεωργικών γαιών (Καν.(ΕΟΚ)2080/92, Καν.(ΕΚ)1257/99).
• Εκτάσεις που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα Μακροχρόνιας Παύσης Εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών του Καν.(ΕΚ)1257/99.

Άρθρο 3
Εφαρμογή του Προγράμματος Εγκρίνεται η τροποποίηση του προγράμματος «Βιολογικής Κτηνοτροφίας» του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 3.2 του Άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.) 2000-2006. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας και τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ.Α.Α.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) της χώρας σε θέματα αρμοδιότητάς τους. Αρμόδιοι φορείς για τις διαδικασίες ελέγχων είναι οι Δ.Α.Α. των Ν.Α. και η Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος. Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.Α.Α. είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή και νομικά πρόσωπα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Είναι νόμιμοι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης υπεύθυνοι για τη διαχείρισή της.
• Κατέχουν νόμιμα την κυριότητα ή τη χρήση βοσκοτόπων που δηλώνουν ότι αξιοποιούν.
• Σε περίπτωση ενοικίασης εγκαταστάσεων ή ιδιόκτητων βοσκοτόπων, η διάρκεια της χρήσης να είναι τουλάχιστον για πέντε χρόνια. • Σε περίπτωση χρήσης κοινόχρηστων βοσκοτόπων γίνονται δεκτά παραχωρητήρια διάρκειας ενός έτους, τα οποία όμως πρέπει να ανανεώνονται για κάθε έτος της πενταετίας υποχρεωτικής παραμονής στο πρόγραμμα, με ευθύνη του δικαιούχου.
• Αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις δικαιούχων Οι δικαιούχοι πέραν της εφαρμογής της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας οφείλουν να:
• Εφαρμόζουν πιστά τον Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου έτσι όπως κάθε φορά ισχύει.
• Εφαρμόζουν το πρόγραμμα για περίοδο πέντε ετών. Σε περίπτωση ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης, ο διάδοχός τους υποχρεούται να αναλάβει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την παρούσα μέχρι το πέρας της σύμβασης.
• Εφαρμόζουν τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.) όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. Σε ότι αφορά ειδικά τις πυκνότητες βόσκησης εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση εκείνες που προβλέπονται από τους Κ.Ο.Γ.Π. Σε περίπτωση ύπαρξης επίσημης μελέτης που έχει γίνει δεκτή και εφαρμόζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη ισχύουν οι πυκνότητες βόσκησης που προβλέπονται στην ανωτέρω απόφαση.
• Συνάψουν σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης, οι δικαιούχοι οφείλουν να συνάψουν νέα σύμβαση με άλλον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων εντός δέκα (10) ημερών. Η σύμβαση μπορεί να είναι ετήσια ή και πολυετής. Σε περίπτωση ετήσιας σύμβασης, η νέα σύμβαση υποβάλλεται με την αίτηση πληρωμής.
• Διατηρούν κατά τη διάρκεια της πενταετίας τουλάχιστον τόσα ζώα όσα αναφέρονται στη σύμβαση που έχουν υπογράψει για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
• Συνάψουν σύμβαση με Γεωτεχνικό Σύμβουλο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Εκτροφής (Σ.Π.Δ.Ε.), καθώς και για την εν γένει παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη της εκμετάλλευσης.
• Εφαρμόζουν το Σ.Π.Δ.Ε. ή εγκεκριμένη τροποποίησή του.
• Διατηρούν τα δομικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τοπίου εντός της εκμετάλλευσής τους.
• Συμπληρώνουν το μηχανογραφικό έντυπο του Ο.Σ.Δ.Ε. ανεξάρτητα αν διαθέτουν ζώα ή εκτάσεις που επιδοτούνται από το Ο.Σ.Δ.Ε. • Διευκολύνουν την πραγματοποίηση των αναγκαίων ελέγχων από τα εντεταλμένα εθνικά και κοινοτικά όργανα, ιδιαίτερα σε απομονωμένες δυσπρόσιτες περιοχές.
• Τηρούν φάκελο στην εκμετάλλευσή τους, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει:

Α) Όλα τα αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που υποβάλλουν οι δικαιούχοι με το φάκελο υποψηφιότητας, το φάκελο αίτησης πληρωμής, καθώς και αντίγραφο σύμβασης με την αρμόδια Δ.Α.Α.
Β)Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς εισροών (φαρμάκων, εμβολίων, απολυμαντικών, ζώων, ζωοτροφών και άλλων εισροών) καθώς και πώλησης ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων (δελτία αποστολής, τιμολόγια, αποδείξεις κλπ.).
• Υποβάλλουν μία φορά το έτος αίτηση πληρωμής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης πληρωμής θα καθοριστεί στην Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 6
Απαλλαγή από δεσμεύσεις Οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την παρούσα στις εξής περιπτώσεις:
• Ανωτέρας βίας, όπως αυτές καθορίζονται στο παράρτημα Ι (σημείο 5) της παρούσας, εφόσον αυτές γίνουν αποδεκτές από την αρμόδια αρχή. • Λήξης της σύμβασής τους.
• Παραχώρησης της εκμετάλλευσης σε νέο γεωργό είτε στα πλαίσια εφαρμογής του μέτρου 3.1 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε στα πλαίσια της πρόωρης συνταξιοδότησης, με την προϋπόθεση ότι ο νέος γεωργός ή ο διάδοχος αναλάβει με νέα σύμβαση το σύνολο των δεσμεύσεων που απορρέουν από την παρούσα και μέχρι την ολοκλήρωση της πενταετίας.

Άρθρο 7
Συσσώρευση δεσμεύσεων Ένταξη των δικαιούχων σε άλλο γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα και επομένως συσσώρευση δεσμεύσεων είναι δυνατή για δράσεις που μπορούν να συνδυαστούν και μέχρι μέγιστη ενίσχυση 450 €/ha που ορίζεται στο παράρτημα του Καν.(ΕΚ)1257/99 του Συμβουλίου. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας είναι συμπληρωματικό των προγραμμάτων της Βιολογικής Γεωργίας, των Απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων και της Εκτατικοποίησης της Κτηνοτροφίας. Δεν είναι επιλέξιμες για την ανάληψη γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων εκτάσεις που έχουν ενταχθεί στον Άξονα 4 (Δασώσεις Γεωργικών Εκτάσεων). Εντούτοις είναι δυνατή η ανάληψη δεσμεύσεων στα πλαίσια των λοιπών καθεστώτων του Καν.(ΕΚ)1257/99 (εξισωτική αποζημίωση, επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί σε γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα, εφόσον τηρούνται οι δεσμεύσεις του τελευταίου.

Άρθρο 8
Προϋπολογισμός Το ποσό της προϋπολογισθείσας δημόσιας δαπάνης (κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής) κατά την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος, στο πλαίσιο του Ε.Π.Α.Α. 2000-2006, ανέρχεται σε 47 εκατ. €. Το ποσό αυτό βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΚΑΕ 5323). Το 75% της δημόσιας δαπάνης προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού & Εγγυήσεων – Τμήμα Εγγυήσεων. Επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΚΑΕ 5323) και καθορίζονται ετησίως με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 9
Κριτήρια αξιολόγησης – επιλεξιμότητας υποψήφιων δικαιούχων Για την αντικειμενική επιλογή των νέων δικαιούχων ενίσχυσης θεσπίζονται τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας βάσει των οποίων θα γίνεται η ένταξή τους στο πρόγραμμα:
α. Παραδεκτό της πρότασης Εξετάζεται η εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης καθώς και η πληρότητα του φακέλου υποψηφιότητας. β. Συμβατότητα και κανονικότητα της πρότασης Εξετάζεται η συμβατότητα της πρότασης με τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος (αρθρ. 1 της παρούσας), με τους όρους και προϋποθέσεις στο πρόσωπο του υποψήφιου δικαιούχου (αρθρ. 4 της παρούσας) και της υπό εξέταση εκμετάλλευσης και ιδίως σε ότι αφορά τον γεωργικό χαρακτήρα της υπό ένταξη έκτασης, την ένταξή της στο δίκτυο NATURA 2000, την ύπαρξη ειδικών περιβαλλοντικών συνθηκών κ.ο.κ. Επίσης εξετάζεται η επιλεξιμότητα των προβλεπόμενων παρεμβάσεων, καθώς και η τήρηση των διατάξεων της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.
γ. Προσθετικότητα της πρότασης Τα κριτήρια της ομάδας αυτής διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Περιβαλλοντικά
• Αναπτυξιακά
• Κοινωνικά: Άρση απομόνωσης – Άρση ανισοτήτων Η βαρύτητα των κριτηρίων προκύπτει με βαθμολόγηση των εν λόγω κριτηρίων με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Με βάση τη συνολική βαθμολογία γίνεται η κατάταξη των υποψηφίων. Τα κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με πόρισμα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 10 (σημείο 6) της παρούσας.

Άρθρο 10
Διαδικασία ένταξης Η ένταξη των υποψηφίων στο πρόγραμμα γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
1) Δημοσιοποίηση του προγράμματος Για την αντικειμενική εφαρμογή του προγράμματος, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.Α.Α., σε συνεργασία με τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος και τις Δ.Α.Α. των Ν.Α., στην περιοχή ευθύνης των οποίων εφαρμόζεται το πρόγραμμα, μεριμνά για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος, αμέσως μετά τη δημοσίευση και θέση σε ισχύ της Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του. Η δημοσιοποίηση συνίσταται στην ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού και ιδίως των εν δυνάμει δικαιούχων με κάθε πρόσφορο μέσο.
2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τη δημοσιοποίηση του προγράμματος ακολουθεί δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων, μετά από σχετική εγκύκλιο από τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.Α.Α. προς τις Δ.Α.Α. των Ν.Α. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται μια φορά κάθε χρόνο για την υποβολή υποψηφιοτήτων, όπως ορίζεται κάθε φορά με Υπουργική Απόφαση. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνεται αναφορά: ? της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας, ? της αρμόδιας υπηρεσίας για την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας (Δ.Α.Α. των Ν.Α.), ? των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, ? των κριτηρίων επιλεξιμότητας για ένταξη στο πρόγραμμα, ? των υπηρεσιών και φορέων που θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν πληροφορίες και έντυπο υλικό, ? των απαραίτητων δικαιολογητικών.
3) Υποβολή φακέλων υποψηφιότητας 1. Για την ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλλεται ο φάκελος υποψηφιότητας ο οποίος περιλαμβάνει:
α . Αίτηση ένταξης (παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου με την κατάθεσή της).
β. Σ.Π.Δ.Ε. υπογεγραμμένο από ιδιώτη Γεωτεχνικό μέλος του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε., συνοδευόμενο από απόδειξη πληρωμής του Γεωτεχνικού. γ. Παραστατικά που πιστοποιούν ιδιότητες που επικαλούνται (π.χ. δικαιούχος σε άλλα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα, νέος αγρότης κλπ.)
δ. Παραστατικά νόμιμης κατοχής ή/και χρήσης ή/και ενοικίασης της εκμετάλλευσης που μπορεί να είναι: Τίτλοι ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια ή στην περίπτωση κοινόχρηστων βοσκοτόπων παραχωρητήρια. Στην περίπτωση παραχωρητηρίων αυτά πρέπει να ανανεώνονται ανά έτος για μία πενταετία.
ε. Έντυπο γνωστοποίησης έναρξης δραστηριότητας επιχειρηματία βιολογικών προϊόντων έτσι όπως κάθε φορά ισχύει.
στ. Αντίγραφο σύμβασης με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, το οποίο είναι δυνατό να υποβληθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.
ζ. Αντίγραφο της δήλωσης των εκτάσεων και ζώων του Ο.Σ.Δ.Ε. 2. Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στις Δ.Α.Α. των Ν.Α. της χώρας εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται κάθε φορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
4) Προενταξιακός έλεγχος Ο προενταξιακός έλεγχος διενεργείται από τον Γεωτεχνικό χειριστή του προγράμματος που έχει οριστεί από τον προϊστάμενο της Δ.Α.Α., εντός χρονικού διαστήματος που θα καθοριστεί στην Υπουργική Απόφαση. Διακρίνεται σε διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο. α. Διοικητικός έλεγχος Τα ακόλουθα σημεία ελέγχονται στο 100% των φακέλων που έχουν υποβληθεί για ένταξη στο πρόγραμμα.
• Πληρότητα του φακέλου. Με τον όρο «πληρότητα» νοείται ότι στο φάκελο υποψηφιότητας υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σημείο 3 του άρθρου 10 της παρούσας. Για φακέλους υποψηφιότητας που δεν θα εμφανίζουν πληρότητα θα ζητείται από τους υποψηφίους εγγράφως και επί αποδείξει η συμπλήρωσή τους. Εφόσον η συμπλήρωση των φακέλων δεν πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης ο φάκελος απορρίπτεται.
• Διασταύρωση στοιχείων με άλλα καθεστώτα. Πραγματοποιείται έλεγχος που αφορά τη διασταύρωση στοιχείων που δηλώνει ο αιτών στα πλαίσια του προγράμματος της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και των αντίστοιχων στοιχείων που δηλώνονται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) ή/και του προγράμματος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης ή/και Δασώσεων.
• Έλεγχος του Σ.Π.Δ.Ε. Ελέγχεται εάν το Σ.Π.Δ.Ε. πληροί τις απαιτήσεις του προγράμματος. Αν δεν τις πληροί ο φάκελος απορρίπτεται. β. Επιτόπιος έλεγχος Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 5% των φακέλων υποψηφιότητας ενώ σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή καταγγελίας το ποσοστό δύναται να αυξηθεί. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των δηλωθέντων και διαπιστωθέντων στοιχείων ο φάκελος θεωρείται κατ’ αρχήν απορριπτέος. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των δηλωθέντων και διαπιστωθέντων στοιχείων σε σημαντικό αριθμό αιτήσεων το δείγμα αυξάνεται κατά περίπτωση. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συμπληρώνονται όλα όσα αναγράφονται στο σχετικό φύλλο προενταξιακού ελέγχου (check list) για κάθε φάκελο υποψηφιότητας.
5) Αξιολόγηση Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τον αρμόδιο χειριστή του προγράμματος και αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του προενταξιακού ελέγχου βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας που θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων ή την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου σε περίπτωση μη πληρότητας και συνοδεύεται με το αντίστοιχο πρακτικό.
6) Δεύτερη Αξιολόγηση – Γνωμοδοτική Επιτροπή Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από εισήγηση των προϊσταμένων της Δ.Α.Α. και συναρμόδιων υπηρεσιών, συγκροτείται σε κάθε Ν.Α. Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή τελικής αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων προς ένταξη στο πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας που απαρτίζεται από τους εξής:
α. Από Γεωτεχνικό, ειδικό κατά προτίμηση σε θέματα φυσικού ή/και αγροτικού περιβάλλοντος, υπάλληλο της Δ.Α.Α., ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.
β. Από Γεωτεχνικό, κατά προτεραιότητα με ειδίκευση στη ζωική παραγωγή, υπάλληλο της Δ.Α.Α. ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. γ. Από Τοπογράφο Μηχανικό ως μέλος με τον αναπληρωτή του, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα, από Γεωτεχνικό. Έργο της Επιτροπής είναι:
• Ο έλεγχος της τήρησης της διαδικασίας προενταξιακού ελέγχου και αξιολόγησης.
• Η πραγματοποίηση διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων αν αυτό κριθεί απαραίτητο, ιδίως για την επιβεβαίωση του γεωργικού χαρακτήρα των εκτάσεων και την επιβεβαίωση της μη ενίσχυσης των ιδίων παρεμβάσεων από άλλα καθεστώτα και σε άλλους δικαιούχους.
• Η σύνταξη πρακτικού, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής με αναλυτικό πίνακα, που περιέχει τα ονόματα αυτών που προτείνονται για ένταξη στο πρόγραμμα και αυτών που προτείνονται για απόρριψη. Το πρακτικό θεωρείται από τον προϊστάμενο της Δ.Α.Α. της Ν.Α. Το έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία περάτωσης της αξιολόγησης κατά περίπτωση.
7) Δημοσιοποίηση των πινάκων Το πρακτικό με τον πίνακα των επιλέξιμων προς ένταξη υποψηφίων, με τη σαφή ένδειξη ότι η οριστική τους κρίση θα γίνει με βάση τις διαδικασίες των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου, καθώς και ο πίνακας των μη επιλέξιμων προς ένταξη, δημοσιοποιούνται με ευθύνη της αντίστοιχης Δ.Α.Α. (ανάρτηση για ένα 10ημερο στη Νομαρχία και στα Δημοτικά και Κοινοτικά καταστήματα κλπ.). Η πρώτη δημοσιοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί την επομένη της ημερομηνίας περάτωσης της τελικής αξιολόγησης από την Γνωμοδοτική Επιτροπή. Η κοινοποίηση των απορρίψεων γίνεται ατομικά με πλήρη αιτιολόγηση του λόγου απόρριψης.
8) Υποβολή ενστάσεων Οι ενδιαφερόμενοι ή κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης, να υποβάλλει ένσταση κατά της εισήγησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, αναφέροντας σ’ αυτή τους λόγους και προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης της ένστασης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αντίστοιχη Δ.Α.Α. και εξετάζονται από τριμελείς επιτροπές που συστήνονται κατά Νομό με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Μέλη της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι της Ν.Α. ή της Περιφέρειας αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων με τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι δεν έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετάσχει σε προηγούμενες επιτροπές ελέγχου. Οι εν λόγω επιτροπές γνωμοδοτούν επί των ενστάσεων που τυχόν έχουν υποβληθεί εντός δέκα (10) το πολύ ημερολογιακών ημερών και τα αποτελέσματα, τα οποία είναι τελειωτικά, κοινοποιούνται στις αντίστοιχες Δ.Α.Α.
9) Ένταξη – Απόρριψη Με ευθύνη του αρμόδιου Δ/ντή Αγροτικής Ανάπτυξης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των υποψηφίων που εντάσσονται στο πρόγραμμα, καθώς και αυτών που απορρίπτονται, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γνωμοδοτικής επιτροπής και τις αποφάσεις της επιτροπής ενστάσεων. Ο πίνακας αυτός διαβιβάζεται μαζί με τα πρακτικά των ως άνω επιτροπών με εισηγητικό σημείωμα στη Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η ένταξη ή απόρριψη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξής & Τροφίμων ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της τελικής εισήγησης της Δ.Α.Α. Η εν λόγω απόφαση μετά την υπογραφή της, διαβιβάζεται στις αρμόδιες Δ.Α.Α., οι οποίες θα προχωρήσουν στην κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να υπογραφούν οι συμβάσεις. Με την ίδια απόφαση θα κατανέμονται κάθε φορά και οι αντίστοιχες ΜΖΚ στις Ν.Α.
10) Σύμβαση Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα των εγκεκριμένων για ένταξη στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Α.Α. εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της παρ.9 να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση. Για την υπογραφή της σύμβασης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Οι συμβάσεις υπογράφονται σε τέσσερα αντίγραφα τα οποία και διατίθενται με ευθύνη της Δ.Α.Α. ως ακολούθως:
α. ένα αντίγραφο στον ενδιαφερόμενο
β. ένα αντίγραφο στον φάκελο του ενδιαφερόμενου (Δ.Α.Α. οικείας Ν.Α.)
γ. ένα αντίγραφο στη Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
δ. ένα αντίγραφο στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.Α.Α. Οι συμβάσεις πρωτοκολλούνται αμέσως μετά την υπογραφή τους.

Μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής των συμβάσεων, αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατάσταση με τα στοιχεία των νέων δικαιούχων και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η μη προσέλευση του δικαιούχου για την υπογραφή της σύμβασης, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται παραπάνω, συνεπάγεται μη ένταξή του στο πρόγραμμα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Οι φάκελοι των υποψήφιων που τελικά εντάσσονται ή απορρίπτονται από το πρόγραμμα φυλάσσονται μαζί με όλα τα παραστατικά που περιλαμβάνουν στη Δ.Α.Α. Αντίγραφα των στοιχείων των φακέλων χορηγούνται στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές εφαρμογής, ελέγχων κλπ., εφόσον ζητηθούν από αυτές.

Άρθρο 11
Κατανομή Μονάδων Ζωικού Κεφαλαίου Οι κατανομές γίνονται βάσει σχετικών εκθέσεων απολογισμού των Ν.Α. που περιγράφουν την πορεία εξέλιξης του προγράμματος. Οι εκθέσεις απολογισμού των Ν.Α. υποβάλλονται στη Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος μία φορά κατ’ έτος. Η ημερομηνία υποβολής των εκθέσεων απολογισμού θα καθοριστεί στην Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 12
Έλεγχοι και πληρωμές Με την υπ’αριθμ.523/126710/13-3-03 ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία πληρωμής, καθώς και οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την πραγματοποίηση των πληρωμών στους δικαιούχους του προγράμματος, ενώ λεπτομέρειες εφαρμογής του θα καθοριστούν με σχετικές εγκυκλίους που θα εκδίδονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε ετήσια βάση σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του συνόλου των ενταχθέντων στο πρόγραμμα και οπωσδήποτε πριν την αίτηση πληρωμής από τον δικαιούχο, με βάση το δείγμα που έχει επιλεγεί από τη Δ.Α.Α. Για την εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος επιλέγεται ποσοστό 75% με ανάλυση κινδύνου και ποσοστό 25% με τυχαία επιλογή. Κατά τη διενέργεια των επιτοπίων ελέγχων ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον Καν.(ΕΚ)2419/01. Για ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως καταγγελίες, υπόνοιες για απάτη κλπ. οι έλεγχοι γίνονται πέραν του δείγματος.

Άρθρο 13
Ενισχύσεις Οι ενισχύσεις του προγράμματος της Βιολογικής Κτηνοτροφίας υπολογίζονται σε ευρώ ανά στρέμμα και καταβάλλονται στους δικαιούχους με κατάθεση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι ενισχύσεις που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε ευρώ ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διευκρίνιση ότι οι τελικές ενισχύσεις θα υπολογιστούν κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Οι μέγιστες ενισχύσεις ανά κατηγορία ζώου και ανά ΜΖΚ: ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΕΥΡΩ/ΜΖΚ)
Α. ΒΟΟΕΙΔΗ 1.Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 68,80
2.Αγελάδες κρεατοπαραγωγής (θηλάζουσες) επιλέξιμες 73,50 2α.Αγελάδες κρεατοπαραγωγής (θηλάζουσες) μη επιλέξιμες 68,50 3.Μοσχάρια ηλικ. άνω των 6 μηνών και ως 24 μηνών 250,00
4.Μοσχίδες ηλικ. άνω των 6 μηνών και ως 24 μηνών 279,60

Β.ΠΡΟΒΑΤΑ/ΑΙΓΕΣ 1.Προβατίνες ή / και αίγες 235,80

Γ.ΧΟΙΡΟΙ 1.Χοιρομητέρες (με τα παράγωγά τους) 549,62 Επισημαίνεται ότι οι ετήσιες οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται σε κάθε δικαιούχο για το σύνολο των γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ποσά των 900 ευρώ/εκτάριο για τις ειδικευμένες πολυετείς καλλιέργειες, τα 600 ευρώ/εκτάριο για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα 450 ευρώ/εκτάριο για άλλες χρήσεις γης, σύμφωνα με το παράρτημα του Καν.(ΕΚ) 1257/99. Η διατήρηση του Ελληνικού Ποιμενικού σκύλου ενισχύεται με 88 ευρώ / έτος.
Στις ανωτέρω κατηγορίες βοοειδών περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες κατηγορίες βουβαλιών και βισόνων. Τα αρσενικά μοσχάρια και οι μοσχίδες επιδοτούνται μία μόνο φορά στη ζωή τους στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος και μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει συνολικά 12 μήνες ζωής από τη γέννησή τους.

Άρθρο 14
Γεωπόνος Σύμβουλος Για την εφαρμογή του προγράμματος της Βιολογικής Κτηνοτροφίας κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη Γεωτεχνικού Συμβούλου (Γ.Σ.) που θα αναλαμβάνει τη σύνταξη του Σ.Π.Δ.Ε. και την παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη της εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια της πενταετίας. Στους Γεωτεχνικούς Συμβούλους καταβάλλονται, για τις ανωτέρω υπηρεσίες, τα παρακάτω ποσά κατά περίπτωση.
Αιγοπροβατοτροφία: 1,44 ευρώ/κεφαλή/έτος Αγελάδες κρεατοπαραγωγής (επιλέξιμες): 2,68 ευρώ/ΜΖΚ/έτος Αγελάδες κρεατοπαραγωγής (μη επιλέξιμες): 2,4 ευρώ/ΜΖΚ/έτος Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: 2,4 ευρώ/ΜΖΚ/έτος Μοσχάρια: 5,3 ευρώ/κεφαλή/έτος Μοσχίδες: 5,9 ευρώ/κεφαλή/έτος Χοιρομητέρες: 27,9 ευρώ/χοιρομητέρα/έτος Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν την ελάχιστη αμοιβή του Γ.Σ. και η καταβολή τους, βάσει επίσημου παραστατικού, συνιστά προϋπόθεση για την πληρωμή των δικαιούχων που έχουν ενταχτεί στο πρόγραμμα.

Άρθρο 15
Κυρώσεις 1. Δικαιούχοι που δηλώνουν ψευδή στοιχεία:
• Αποβάλλονται από το πρόγραμμα και τυχόν καταβληθέντα ποσά αναζητούνται σαν αχρεωστήτως καταβληθέντα.
• Αποκλείονται από το σύνολο των μέτρων του άξονα 3 του Ε.Π.Α.Α. τουλάχιστον για δύο έτη.
2. Δικαιούχοι που δηλώνουν ανακριβή στοιχεία, αποκλείονται για το εξεταζόμενο έτος από όλα τα μέτρα του άξονα 3 του Ε.Π.Α.Α.
3. Δικαιούχοι οι οποίοι δεν τηρούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για την εφαρμογή του προγράμματος, υφίστανται τις ακόλουθες κατά περίπτωση κυρώσεις:
• Εφόσον δεν υποβάλλουν, με την αίτηση πληρωμής, βεβαίωση από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ότι έχουν τηρήσει τον Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, τότε: – αποκλείονται για το εξεταζόμενο έτος από το πρόγραμμα – επανάληψη συνεπάγεται αποβολή από το πρόγραμμα και επιστροφή των καταβληθέντων ενισχύσεων με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
• Δικαιούχοι, που διακόπτουν το πρόγραμμα πριν από την λήξη των συμβατικών τους υποχρεώσεων χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή και χωρίς να διασφαλίζουν την ανάληψη των δεσμεύσεων από διάδοχο, επιστρέφουν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ακόλουθα κατά περίπτωση ποσά: ? Εφόσον η διακοπή έγινε το πρώτο έτος δεν χορηγείται καμία ενίσχυση ή εφόσον έχει χορηγηθεί αυτή επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. ? Εφόσον η διακοπή έγινε εντός του 20 ή 30 έτους δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιβάλλεται επί πλέον ποινή που ισούται με το 50% της ενίσχυσης που χορηγήθηκε το προηγούμενο έτος. ? Εφόσον η διακοπή έγινε εντός του 40 ή 50 έτους δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί αυτό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιβάλλεται επί πλέον ποινή επιστροφής που ισούται με το 25% της ενίσχυσης που χορηγήθηκε το προηγούμενο έτος.
• Εφόσον δεν τηρούνται οι Κ.Ο.Γ.Π., επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στους Κ.Ο.Γ.Π.
• Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ή άρση της έγκρισης λειτουργίας του, οφείλουν να συνάψουν νέα σύμβαση με άλλον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ή να τεθούν υπό τον έλεγχο του ΟΠΕΓΕΠ εντός δέκα (10) ημερών, διαφορετικά: – αποκλείονται για το εξεταζόμενο έτος από το πρόγραμμα – επανάληψη συνεπάγεται αποβολή από το πρόγραμμα
• Σε δικαιούχους που προβαίνουν σε αλλαγή του Σ.Π.Δ.Ε. σε πιο εντατική μορφή εκτροφής από τη δηλωθείσα – επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Ο.Σ.Δ.Ε. κυρώσεις για τις εκτάσεις, – επανάληψη συνεπάγεται αποβολή από το πρόγραμμα και επιστροφή των καταβληθεισών ενισχύσεων με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
• Εφόσον δε διευκολύνουν και δεν συνεργάζονται με Εθνικά και Κοινοτικά ελεγκτικά όργανα για την πραγματοποίηση των αναγκαίων ελέγχων ή δε διευκολύνουν τον επιτόπιο έλεγχο, δεν καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος. Σε περίπτωση επανάληψης οι δικαιούχοι αποβάλλονται από το πρόγραμμα. • Σε περίπτωση μη τήρησης ή ελλιπούς τήρησης του φακέλου του άρθρου 5 της παρούσας: – αφαιρείται από την ενίσχυση το πριμ, όπως αυτό καθορίζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας, – επανάληψη συνεπάγεται αφαίρεση από την ενίσχυση ποσού διπλάσιου του πριμ, – επανάληψη πέραν της δεύτερης φοράς συνεπάγεται αποβολή από το πρόγραμμα και τυχόν καταβληθέντα ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
• Εφόσον διαπιστώνεται μείωση των ΜΖΚ, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και φυσικών περιστάσεων, όπως αυτές καθορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας, επιβάλλεται μείωση της ενίσχυσης ανάλογα με τη μείωση των ΜΖΚ. Σε περίπτωση φυσικών περιπτώσεων αν δεν καλύψουν τις ΜΖΚ το επόμενο έτος αποβάλλονται από το πρόγραμμα.
• Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν κοινόχρηστους βοσκότοπους και δεν προσκομίσουν παραχωρητήριο ανανεωμένο για κάθε έτος της πενταετίας υποχρεωτικής παραμονής στο πρόγραμμα, αποβάλλονται από το πρόγραμμα και επιστρέφουν την οικονομική ενίσχυση ως αχρεωστήτως καταβληθείσα με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
• Οι δικαιούχοι απαλλάσσονται των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει εφόσον: – συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και φυσικών περιστάσεων, όπως καθορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας, εκ των οποίων προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η συνέχιση της παραμονής τους στο πρόγραμμα και υπό τον όρο ότι οι σχετικές κατά περίπτωση αποδείξεις στοιχειοθέτησής τους υποβάλλονται στον φορέα εφαρμογής εγγράφως, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον Καν.445/2002, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ή – μεταβιβάζουν την εκμετάλλευσή τους σε διάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει τη συνέχιση της τήρησης των υποχρεώσεων του δικαιούχου.

4. Δικαιούχοι, των οποίων η συσσώρευση των κυρώσεων οδηγεί σε μηδενική ενίσχυση για ένα συγκεκριμένο έτος αποκλείονται και το επόμενο.
5. Η αποβολή από το πρόγραμμα δικαιούχου ή δικαιούχων συνεπάγεται και μονομερή διακοπή της σύμβασης.

Άρθρο 16
Τελικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και τα αναγκαία υποδείγματα-έντυπα της παρούσας απόφασης.
2. Το παράρτημα Ι «Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί» αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
3.Η έκδοση της παρούσας απόφασης δε συνεπάγεται καμία αύξηση στον προϋπολογισμό των γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων του Ε.Π.Α.Α.
4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Π.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σ.ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος οι ακόλουθες έννοιες έχουν τους αντίστοιχους ορισμούς:
1. Βιολογική κτηνοτροφία Nοείται η εκτροφή ζώων σύμφωνα με τον Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου, όπως αυτός συμπληρώθηκε με τον Καν.(ΕΚ)1804/99 του Συμβουλίου και όπως αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.
2. Γεωργική εκμετάλλευση Νοείται η μονάδα ή το σύνολο των μονάδων παραγωγής γεωργικών προϊόντων (φυτική – ζωική παραγωγή) για εμπορικούς σκοπούς υπό ενιαία διοίκηση και διαχείριση.
3. Νόμιμη κατοχή Κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης νοούνται:
α. Ο ιδιοκτήτης Η ιδιοκτησία υφίσταται σε όλες τις περιπτώσεις που αναγνωρίζονται από το Εθνικό Δίκαιο. Η ιδιοκτησία στην περίπτωση οικογενειακών εκμεταλλεύσεων δύναται να θεωρηθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο και των δύο συζύγων ανεξάρτητα πραγματικού γεγονότος.
β.Ο μισθωτής Η μίσθωση θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντος και να έχει συναφθεί με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας όταν η διάρκειά της είναι μέχρι 9 έτη και με συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο να έχει μεταγραφεί όταν η διάρκειά της είναι μεγαλύτερη των 9 ετών.
4. Φυσικές περιστάσεις – Ανωτέρα βία Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης θεωρούνται ως:
Α) Φυσικές περιστάσεις της ζωής του κοπαδιού, που σαφώς διαχωρίζονται από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών εκτροφής σε κάθε περιοχή και κατά την κρίση των αρμοδίων ελεγκτών, οι εξής:
• Μειώσεις από θάνατο ζώων διαφόρων αιτιολογιών.
• Απώλειες που οφείλονται σε ατυχήματα, σε πνιγμό, σε αρπακτικά πτηνά, σε αδέσποτους σκύλους ή λύκους (εφόσον δεν θεωρηθούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας).
• Απώλειες που οφείλονται σε θνησιμότητα στην εκμετάλλευση ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, ή σε ασθένειες που δε μπορούν να υπαχθούν σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως εκτίθενται παρακάτω. Η πώληση ζώων για αντικατάσταση ή λόγω οικονομικών δυσχερειών δεν θεωρούνται σαν φυσικές περιστάσεις της ζωής τους κοπαδιού. Σε περίπτωση που διεξάγεται έλεγχος πριν τη λήξη των 10 ημερών που ακολουθούν το γεγονός της μείωσης και συνεπώς ο παραγωγός δεν κοινοποίησε ακόμη την απώλεια στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, τότε ο ελεγκτής θα ελέγξει τα διαθέσιμα παραστατικά και θα παραλάβει εκείνη τη χρονική στιγμή ένα έντυπο κοινοποίησης υπογραμμένο από τον ίδιο και τον παραγωγό.

Β) Περιπτώσεις ανωτέρας βίας τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
• Ο θάνατος του δικαιούχου.
• Η μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου να ασκήσει γεωργική δραστηριότητα.
• Η απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη την ημερομηνία ανάληψης της δέσμευσης.
• Η σοβαρή φυσική καταστροφή σημαντικού μέρους της έκτασης της εκμετάλλευσης.
• Η εφαρμογή αγροχημικών, με απόφαση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού, στις περιπτώσεις έξαρσης πληθυσμών (ακρίδας, αρουραίων) που τείνουν να λάβουν μορφή επιδημίας.
• Η καταστροφή των σταυλικών εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης από έκτακτα περιστατικά.
• Η επιζωοτία που προσβάλλει το σύνολο ή σημαντικό τμήμα των ζώων της εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα ως περίπτωση ανωτέρας βίας θεωρείται ο θάνατος ή η σφαγή που οφείλεται σε μία μεταδοτική ασθένεια του είδους των ζώων που εκτρέφει ο κτηνοτρόφος, με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν παραβαίνει την ισχύουσα κατά περίπτωση υγειονομική διάταξη. Η υγειονομική αυτή διάταξη μπορεί να έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις αρχές των κρατών μελών (Εθνική ή τοπική διάταξη).
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια διάταξη, ο θάνατος ή η σφαγή ζώων θεωρείται ως ανωτέρα βία, με τον όρο ότι οι κρατικές κτηνιατρικές υπηρεσίες μπορούν να πιστοποιήσουν ότι ο κτηνοτρόφος του οποίου έχει σφαγεί το σύνολο ή μέρος του ζωικού κεφαλαίου υπήρξε θύμα περιστάσεων, οι οποίες ήταν εντελώς απρόβλεπτες και για τις οποίες δεν φέρει ευθύνη και δεν ήταν σε θέση να τις αποφύγει.
Σε κάθε περίπτωση η σφαγή των ζώων για να αναγνωριστεί ως περίπτωση ανωτέρας βίας πρέπει να είχε επιτραπεί από τις κρατικές κτηνιατρικές αρχές. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί ένας από αυτούς τους όρους, οι σφαγές θα θεωρούνται ως περιπτώσεις φυσικών περιστάσεων της ζωής του κοπαδιού. Η κλοπή και η κατασπάραξη από άγρια ζώα θεωρούνται ανωτέρα βία, εφόσον αποδειχθεί ότι ο παραγωγός είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί το γεγονός. Άλλως θεωρείται ως φυσική περίσταση της ζωής του κοπαδιού. Η γνωστοποίηση των περιστάσεων ανωτέρας βίας και τα σχετικά κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να παρέχονται στην οικεία ΔΑΑ, γραπτώς εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει. Η Δ.Α.Α. διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρη φάκελο των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα σχετικά δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από λεπτομερή έκθεση της Υπηρεσίας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάζει το φάκελο, με όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και τη λεπτομερή έκθεση, στο Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που γνωμοδοτεί εάν συντρέχει ή όχι περίπτωση ανωτέρας βίας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τη Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος για τις περιπτώσεις που έχουν χαρακτηριστεί σαν ανωτέρα βία από το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
5.Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Οι Κ.Ο.Γ.Π. αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν οι παραγωγοί στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη του φυσικού χώρου στα πλαίσια εφαρμογής του μέτρου 3.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία». Η εφαρμογή των Κ.Ο.Γ.Π. αποτελεί υποχρέωση των παραγωγών εφόσον εντάσσονται στο παρόν πρόγραμμα και δεν χορηγούνται ενισχύσεις για την τήρησή τους.
6. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Εκτροφής Το Σ.Π.Δ.Ε. περιγράφει αναλυτικά την υφιστάμενη παραγωγική διάρθρωση της εκμετάλλευσης. Επίσης, περιγράφει την προγραμματιζόμενη παραγωγή για το σύνολο της πενταετούς δέσμευσης, καθώς και τους συντελεστές παραγωγής που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό. Το Σ.Π.Δ.Ε. συντάσσεται και υπογράφεται από Γεωτεχνικό-Σύμβουλο, μέλος του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. Εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι, το Σ.Π.Δ.Ε. μπορεί να τροποποιηθεί. Στην τροποποίηση θα αναφέρονται οι τυχόν αποκλίσεις από το προηγούμενο Σ.Π.Δ.Ε., οι λόγοι στους οποίους οφείλονται οι αποκλίσεις αυτές και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. Η τροποποίηση θα εγκρίνεται από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης πριν την εφαρμογή της.
7. Γεωτεχνικός Σύμβουλος Για την εφαρμογή του προγράμματος κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη Γεωτεχνικού Συμβούλου, μέλους του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε., που θα αναλαμβάνει τη σύνταξη και υπογραφή του Σ.Π.Δ.Ε. της εκμετάλλευσης και την τεχνική υποστήριξη για την ορθολογική υλοποίησή του.
8. Περίοδος δέσμευσης Περίοδος δέσμευσης νοείται, το συνεχές χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών, κατά το οποίο ο δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα. Το χρονικό αυτό διάστημα αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
9. Πυκνότητα βόσκησης Πυκνότητα βόσκησης νοείται ο αριθμός των Mονάδων Ζωικού Κεφαλαίου ανά εκτάριο (1 εκτάριο=10 στρέμματα).
10. Βοσκότοπος Βοσκότοπος θεωρείται η έκταση που καλύπτεται μόνο με αυτοφυή βλάστηση και χρησιμοποιείται για τη βόσκηση βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων.
11. Καμένες εκτάσεις Ως καμένες περιοχές θεωρούνται ζώνες, οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές τα τελευταία τρία χρόνια και έχουν κηρυχθεί ως τέτοιες με απόφαση του δασαρχείου.
12. Είδη ζώων: Προβατίνες ή αίγες θεωρούνται τα θηλυκά ζώα που έχουν γεννήσει τουλάχιστον μια φορά ή είναι ηλικίας μεγαλύτερης του ενός χρόνου κατά την στιγμή υποβολής της αίτησης για την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος (Εγκύκλιος 84815/27-3-03 του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Αγελάδες θεωρούνται τα θηλυκά βοοειδή που έχουν γεννήσει τουλάχιστον μία φορά. Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής θεωρούνται οι αγελάδες που παράγουν γάλα για εμπορικούς σκοπούς. Λοιπές αγελάδες (θηλάζουσες) θεωρούνται οι αγελάδες που ανήκουν σε κρεατοπαραγωγική φυλή ή που προέρχονται από διασταύρωση με ζώο κρεατοπαραγωγικής φυλής και ανήκουν σε αγέλη για εκτροφή μόσχων κρεατοπαραγωγής (Καν.(ΕΚ)1254/99). Μοσχάρια θεωρούνται τα αρσενικά βοοειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών και ως 24 μηνών. Μοσχίδες θεωρούνται τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών και ως 24 μηνών. Χοιρομητέρες θεωρούνται οι θηλυκοί χοίροι που έχουν γεννήσει μία φορά κατά τη στιγμή της υποβολής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα.
13. Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου Μία Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) αντιστοιχεί σε μία αγελάδα ή σε αντίστοιχο αριθμό άλλων ζώων όπως αυτός ορίζεται στον παρακάτω πίνακα: Είδος & κατηγορία ζώων Συντελεστής μετατροπής σε ΜΖΚ Αντίστοιχος αριθμός ζώων προς 1 ΜΖΚ Α. Βοοειδή / Βούβαλοι / Βίσονες Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής / Λοιπές αγελάδες (θηλάζουσες) (1) 1,00 1 Αρσενικά μοσχάρια / μοσχίδες(1) (ηλικίας άνω των 6 μηνών και ως 24 μηνών) 0,60 1,66 Β. Πρόβατα / Αίγες Προβατίνες – Αίγες ηλικίας άνω του έτους 0,15 6,66 Γ. Χοίροι Χοιρομητέρες με όλα τα παράγωγά τους 1,45 0,69 (1)Στις ανωτέρω κατηγορίες βοοειδών περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες κατηγορίες βουβαλιών και βισόνων.
14. Πριμ Πριμ είναι το 10% της ενίσχυσης, η οποία υπολογίζεται από τον πίνακα ενίσχυσης του άρθρου 13 και αναγράφεται στη σύμβαση ως τελικό ετήσιο πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο. 15. Παλαιοί δικαιούχοι Παλαιοί δικαιούχοι είναι οι δικαιούχοι που έχουν υπογράψει συμβάσεις σύμφωνα με την αριθμ.101664/2784/28-9-01 Υπουργική Απόφαση. Οι παλαιοί δικαιούχοι μπορούν να υπογράψουν νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, πριν την λήξη της πενταετίας της αρχικής τους σύμβασης.
Η υπογραφή της νέας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση της αύξησης του ζωικού κεφαλαίου βάση της παλαιάς σύμβασης κατά τουλάχιστον 20% και την αντίστοιχη έκταση ή τη μείωση της πυκνότητας βόσκησης κατά τουλάχιστον 10% σε σχέση με την αντίστοιχη της παλαιάς σύμβασης. Η νέα σύμβαση αφορά νέα πενταετία από τη στιγμή της υπογραφής της. Για την υπογραφή της νέας σύμβασης είναι απαραίτητη η ακύρωση της προηγούμενης και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο παλαιός δικαιούχος παραιτείται κάθε δικαιώματος και απαίτησής του σχετικά με την παλαιά σύμβαση.
Η υπεύθυνη δήλωση μπαίνει στο φάκελο του δικαιούχου. Οι παλαιοί δικαιούχοι, οι οποίοι δεν προβαίνουν στην παραπάνω ενέργεια της παραγράφου 1, εξακολουθούν να έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αρχικών τους συμβάσεων.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Της με αρ. / Κ.Υ.Α
1. Ε.Π.Α.Α. : Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Κ.Ο.Γ.Π. : Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
3. Σ.Π.Δ.Ε. : Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Εκτροφής
4. ΓΕΩΤ.Ε.Ε : Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
5. Γ.Σ. : Γεωτεχνικός Σύμβουλος
6. Π.Β. : Πυκνότητα Βόσκησης
7. Μ.Ζ.Κ. : Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου
8. Ο.Σ.Δ.Ε. : Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
9. Δ.Α.Α. : Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
10. Ν.Α. : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
11. Ο.Τ.Α. : Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
12. Μ.Μ.Ε. : Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
13. ΟΠΕΚΕΠΕ : Οργανισμός Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
14. ΟΠΕΓΕΠ : Οργανισμός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων
15. Κ.Ο.Α. : Κοινή Οργάνωση Αγοράς
16. Α.Σ.Ε. : Αντίστοιχη Συμβατική Εκμετάλλευση

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο