ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Η ποιότητα ορίζεται από το BIOHELLAS ως η ικανοποίηση του πελάτη. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των αναγκών και των επιθυμιών του πελάτη, εγκαθιστώντας και συντηρώντας ένα περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση σε κάθε υπηρεσία που προσφέρουν.

Το BIOHELLAS δεσμεύεται να παρέχει με αμεροληψία, ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και αξιοπιστία υπηρεσίες πιστοποίησης της συμμόρφωσης προϊόντων, και συστημάτων διαχείρισης με σχετικά τυποποιητικά έγγραφα.

Η Διοίκηση του BIOHELLAS δεσμεύεται για την Ποιότητα και θέτει ως στόχο τη συμμετοχή κάθε εργαζομένου στη βελτίωση της ποιότητας και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του BIOHELLAS ως φορέα πιστοποίησης και ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα :

 1. Κάθε εργαζόμενος και εξωτερικός συνεργάτης του BIOHELLAS ευθύνεται άμεσα για την ποιότητα της εργασίας που προσφέρει.
 2. Το BIOHELLAS φέρει ευθύνη για όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με την πιστοποίηση και τον έλεγχο καθώς και για τις δραστηριότητες που ανατίθενται υπεργολαβικά σε εξωτερικό φορέα (αναλυτικά εργαστήρια).
 3.  Όλες οι υπηρεσίες πιστοποίησης του BIOHELLAS προσφέρονται άνευ διακρίσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ακεραιότητα από προσωπικό με υψηλά κριτήρια τεχνικής και επιστημονικής επάρκειας.
 4. Δεν εκχωρούνται υπεργολαβικά υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης / ελέγχου σε εξωτερικό φορέα.
 5. Τα συνεργαζόμενα εργαστήρια δοκιμών είναι διαπιστευμένα κατά ΙSO 17025 και αξιολογούνται.
 6. Για την επίτευξη των ανωτέρω, το BIOHELLAS εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17021, ISO 17065 και τους Κανονισμούς και τα Κριτήρια Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ.

Οι στόχοι του BIOHELLAS για την επίτευξη της ποιότητας στις υπηρεσίες πιστοποίησης και ελέγχου που προσφέρει είναι:

 1. Εξασφάλιση της Αμεροληψίας, της Εμπιστευτικότητας και της Αξιοπιστίας του BIOHELLAS ως φορέα πιστοποίησης και ελέγχου.
 2. Αξιόπιστη και ανεξάρτητη αξιολόγηση τρίτου μέρους.
 3. Ανεξαρτησία από κάθε εμπορική, οικονομική ή άλλη πίεση που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση του.
 4. Ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών του με τον πλέον αποδοτικό και οικονομικό γι’ αυτούς τρόπο.
 5. Έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε τεκμηριωμένες και ενυπόγραφες ενστάσεις, παράπονα και διαφορές πελατών, καταναλωτών ή άλλων ενδιαφερομένων με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης τους και τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Το BIOHELLAS διερευνά κάθε περίπτωση με όλα τα μέσα που διαθέτει και η πρόσβαση για την κατάθεση πιθανών παραπόνων δίδεται με κάθε δυνατό τρόπο.
 6. Συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού διαθέτοντας για το σκοπό αυτό τους απαραίτητους πόρους.
 7. Εξασφάλιση της χρήσης σε επιθεωρήσεις και συμμετοχή σε τεχνικές επιτροπές και στο Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης, μόνον κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών με αποδεδειγμένη εμπειρία και προσόντα και τη χρήση εξωτερικών εργαστηρίων με καθορισμένα κριτήρια και τις απαιτούμενες διαπιστεύσεις.
 8. Την αξιολόγηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης προϊόντων και συστημάτων διαχείρισης μόνον ως προς εθνικά ή/ και διεθνώς αποδεκτών τυποποιητικών εγγράφων (εθνική νομοθεσία, ευρωπαϊκοί κανονισμοί, ιδιωτικά πρότυπα και κανονισμοί).
 9. Επικοινωνία με αρμόδιους δημόσιους ή και κλαδικούς φορείς για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό αποκλίσεων των προμηθευτών από τις απαιτήσεις του συστήματος πιστοποίησης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο