ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА БИОХЕЛЛАС

Качеството се определя от БИОХЕЛЛАС като удовлетвореност на клиента. Тази цел се постига чрез задоволяване на нуждите и желанията на клиента, създавайки и поддържайки среда, която насърчава всички служители да се стремят към непрекъснато подобряване на всяка услуга, която предлагат .
БИОХЕЛЛАС се ангажира да предоставя услуги за безпристрастност, почтеност, обективност и надеждност за сертифициране на продукти и системи за управление със съответните стандартни документи.

Ръководството на БИОХЕЛЛАС се ангажира с качеството и си поставя за цел участието на всеки служител в подобряването на качеството и гарантирането на надеждността на БИОХЕЛЛАС като орган за сертифициране и контрол. По-специално:

 1. Всеки служител и външен сътрудник на БИОХЕЛЛАС отговаря пряко за качеството на работата, който предлага.
 2. БИОХЕЛЛАС отговаря за всички решения, свързани със сертифицирането и контрола, както и за дейностите, които са възложени на външен орган (аналитични лаборатории).
 3. Всички услуги по контрол и сертифициране на БИОХЕЛЛАС се предлагат без дискриминиране на всяка заинтересована страна с отговорност, надеждност и почтеност от персонал с високи критерии за техническа и научна компетентност.
 4. Не се предоставят на подипълнители, услуги за инспекции и сертифициране/одит на външни изпълнители.
 5. Партньорските лаборатории за анализи са акредитирани по ISO 17025 и се оценяват ежегодно.
 6. За постигане на горното, БИОХЕЛЛАС прилага Система за управление на качеството (СУК) съгласно стандартите ISO 17065, ISO 17021 и Регламентите и критериите за акредитиране на Гръцката система за акредитиране.

Целите на БИОХЕЛЛАС за постигане на качество в услугите за сертифициране и контрол, които предлага са:

 1. Осигуряване на безпристрастност, поверителност и надеждност на БИОХЕЛЛАС като сертифициращ и контролиращ орган.
 2. Надеждна и независима оценка на трета страна.
 3. Независимост от всякакъв търговски, икономически или друг натиск, който би могъл да повлияе на преценката му.
 4. Удовлетворяване на изискванията на своите клиенти по най-ефективния и икономичен за тях начин.
 5. Навременен и ефективна реакция на документирани и подписани възражения, жалби и спорове с клиенти, потребители или други заинтересовани лица с цел подобряване на обслужването им и гарантиране на качеството на произвежданите продукти. БИОХЕЛЛАС разследва всеки случай с всички средства, с които разполага и достъпът за подаване на евентуални жалби е предоставен по всякакъв възможен начин.
 6. Непрекъснато обучение и оценяване на персонала, разполагайки за тази цел със необходимите ресурси.
 7. Осигуряване на използване при инспекции и участие в технически комитети и в Независимия съвет по сертифициране, само на подходящо обучен персонал и външни сътрудници с доказан опит и квалификация и използването на външни лаборатории с определени критерии и необходими акредитации.
 8. Оценката и сертифицирането на съответствието на продуктите и системите за управление само по отношение на национално и/или международно приети стандартни документи (национално законодателство, европейски регламенти, частни стандарти и разпоредби).
 9. Комуникация с компетентни обществени и/ или секторни органи за проследяване и откриване на отклонения на доставчиците от изискванията на системата по сертифициране.
Skip to content