ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

naturland-r
AGRO 2-1: Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή

Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της φυτικής παραγωγής που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση που είναι εφαρμόσιμες σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από το μέγεθος και το είδος της καλλιέργειας στην οποία δραστηριοποιείται.

AGRO 2-2: Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής) ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος.

AGRO 2-3: Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 3: Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία ή/και διάθεση στην αγορά προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν προϊόντα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, προκειμένου να τα τυποποιήσουν/συσκευάσουν και να τα διαθέσουν στην αγορά ως προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

AGRO 2-4: Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 4: Απαιτήσεις για την εκκόκκιση ή/και διάθεση στην αγορά εκκοκκισμένου βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν βαμβάκι που έχει παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, προκειμένου να το εκκοκκίσουν και να το διαθέσουν στην αγορά ως εκκοκκισμένο βαμβάκι Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

AGRO 2-5: Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 5: Απαιτήσεις για τη μεταποίηση ή/και διάθεση στην αγορά μεταποιημένων προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν προϊόντα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, προκειμένου να τα μεταποιήσουν και να τα διαθέσουν στην αγορά ως προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Τα βήματα για την πιστοποίηση κατά AGRO 2

  • Ζητήστε τα σχετικά πρότυπα AGRO 2 από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ elgo.gr
  • Καταχωρήστε τα απαιτούμενα στοιχεία στην εφαρμογή i-AGRO του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου
  • Αίτηση στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ – Υπογραφή σύμβασης
  • Προγραμματισμός και διεξαγωγή της πρώτης επιτόπιας επιθεώρησης από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ την περίοδο συγκομιδής

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου χορηγείται πιστοποιητικό για το σχετικό πεδίο εφαρμογής διάρκειας ενός έτους

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης επικοινωνήστε με το ΒΙΟ Ελλάς agro@bio-hellas.gr και στο τηλέφωνο 2310 029123 και fax 2310 029124

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Μετάβαση στο περιεχόμενο