ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Παρατηρήσεις του ΒΙΟΕλλάς στο Σχέδιο ΚΥΑ των γεωργ/περιβαλ. που αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα

11.07.2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΑ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 08-07-2011

Παρατίθενται προτάσεις – παρατηρήσεις του ΒΙΟ Ελλάς επί του σχεδίου της ΚΥΑ με θέμα : Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Οι προτάσεις αφορούν στα γενικά θέματα, καθώς και στις δράσεις 1.1 (βιολογική γεωργία) και 1.2 (βιολογική κτηνοτροφία).

Ως κυριότερα θέματα αναφέρουμε :
α) πρέπει να επανεξεταστεί η δυνατότητα υπαγωγής και των οπωροκηπευτικών στο πρόγραμμα ενισχύσεων,
β) να υπάρχει δυνατότητα παράλληλης ενίσχυσης στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία (δράσεις 1.1 και 1.2),
γ) να αποτυπωθεί παρόμοια με την δράση 1.1 βιολογική γεωργία και η δράση 1.2 βιολογική κτηνοτροφία, καθώς τόσο τα ειδικά κριτήρια ένταξης, όσο και επιμέρους θέματα έχουν διαφορές
δ) πρέπει να τονιστεί ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος του γεωτεχνικού συμβούλου στην μέχρι τώρα ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και η απαραίτητη παρουσία του τόσο στην διευκόλυνση των ενταξιακών και των υπόλοιπων διοικητικών διαδικασιών για λογαριασμό των βιοκαλλιεργητών όσο και στην παροχή τεχνικών συμβουλών για θέματα καλλιεργητικών πρακτικών

Αναλυτικά αναφέρουμε :
Άρθρο 3.3

Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν οι φορείς υλοποίησης θα είναι υπεύθυνοι και για την υποδοχή των αιτήσεων ενίσχυσης.
Εφόσον η ανάθεση γίνει σε άλλους φορείς πέραν των αρμόδιων διευθύνσεων των περιφερειακών ενοτήτων, προτείνουμε να συμπεριληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφία, ήτοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης, Γεωτεχνικοί Σύμβουλοι κοκ.
Ωστόσο για λόγους που προβλέπονται από τις γενικές αρχές της ακεραιότητας και ανεξαρτησίας θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, εφόσον υπάρξουν ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι θα υποδέχονται τις αιτήσεις, να περιορίζονται σε αυτό και μόνο το έργο. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται από φορείς που δεν έχουν ασυμβίβαστη παράλληλη δραστηριότητα με τον αιτούντα.

Άρθρο 5.1
Στο σημείο γ αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης για νέα ένταξη.
Ωστόσο προτείνεται να προβλεφθεί ρύθμιση ώστε κάθε δικαιούχος παράτασης να μπορεί να προσθέσει νέες εκτάσεις, ώστε να υπάρχει συμφωνία με τις απαιτήσεις του ΚΑΝ 834/2007, ο οποίος ορίζει να έχουν ενταχθεί όλες οι καλλιέργειες υπό τη διαχείριση του ίδιου παραγωγού.
Επιπλέον πρέπει να διευκρινιστεί εάν ο κάθε δικαιούχος παράτασης θα έχει δικαίωμα ένταξης σε άλλη δράση με άλλες δεσμεύσεις (πχ παράταση στη Βιολογική γεωργία – νέα αίτηση ενίσχυσης στη Βιολογική Κτηνοτροφία).

Άρθρο 6.1
Διαφωνούμε με την μη δυνατότητα παράλληλης ένταξης στις δράσεις 1.1 και 1.2 καθώς τα δύο προγράμματα που αφορούν τη βιολογική γεωργία πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαία καθώς αφορούν στο ίδιο αντικείμενο. Μάλιστα θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελεί κίνητρο η ένταξη και στις δύο δράσεις ώστε κάθε μεικτή μονάδα να εξασφαλίζει τις ζωοτροφές τις από ιδίας παραγωγής καλλιέργειες. Επιπλέον δε των παραπάνω η ρύθμιση αντιβαίνει και στο πνεύμα του Καν ΕΚ 834/2007.

Άρθρο 6.2
Χρειάζεται να διευκρινιστεί καλύτερα στον πίνακα μοριοδότησης η διαφοροποίηση του επαγγελματία αγρότη από τον επαγγελματία αγρότη που έχει το 50% τουλάχιστον του εισοδήματός του από αγροτική δραστηριότητα. Επίσης να διευκρινιστεί εάν το 50% είναι σωστό ως ποσοστό η το ποσοστό ανέρχεται σε 35%.
Επιπλέον σε περίπτωση ισοβαθμίας η προτεραιότητα δίνεται στον επαγγελματία αγρότη που έχει το τουλάχιστον του εισοδήματός του από αγροτική δραστηριότητα και όχι αντίστροφα, γεγονός που φαίνεται αντιφατικό με τον πίνακα των γενικών κριτηρίων επιλογής.

Άρθρο 9.Α.2.στ
Θα αντιμετωπιστεί πρόβλημα με την σύμβαση με τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης εφόσον απαιτηθεί να είναι σύμφωνη με την τελευταία ΑΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές που πραγματοποιούνται στις πλείστες των ΑΕΕ των παραγωγών.

Άρθρο 9.3
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος που έχουν επιτελέσει οι σύμβουλοι στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και στην διεκπεραίωση των διοικητικών ενταξιακών και λοιπών διαδικασιών εκ μέρους των παραγωγών. Προτείνουμε εφόσον η κατάθεση των φακέλων πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, οι γεωτεχνικοί σύμβουλοι να έχουν την δυνατότητα να αποτελέσουν φορέα κατάθεσης των αιτήσεων ενίσχυσης.

Άρθρο 9.4
Προτείνουμε να υπάρξει πρόβλεψη οι δικαιούχοι παράτασης να έχουν τη δυνατότητα να μην καταθέτουν εκ νέου σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, εφόσον η σύμβαση αυτή καλύπτει το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας παράτασης (31-12-2013), όπως εξάλλου γίνεται και για κάποια άλλα δικαιολογητικά.

Άρθρο 9.Β.10
Ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν ως παρατήρηση στο άρθρο 6.1

Άρθρο 11.2.β
Με ποια κριτήρια θα αποφασιστεί η πίστωση ανά περιφερειακή ενότητα (μήπως αφορά μόνο τη δράση της νιτρορύπανσης;;)

ΆΡΘΡΟ 14.3
Χρειάζεται να αποσαφηνισθεί τι εννοούμε με τον όρο ανωτέρα βία ώστε να δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του καλλιεργητικού σχεδίου και μετά την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. Στο παρελθόν και κατά την διάρκεια προηγούμενων προκηρύξεων καταγράφηκε πολλές φορές η αδυναμία καταβολής των ενισχύσεων λόγω ασυμφωνίας καλλιεργούμενων ειδών μεταξύ των βεβαιώσεων των πιστοποιητικών οργανισμών, του καλλιεργητικού σχεδίου και την ΑΕΕ. Ωστόσο σε αρκετές των περιπτώσεων η αλλαγή καλλιέργειας προέκυπτε λόγω διάφορων αιτιών (πχ αδυναμία έγκαιρης προμήθειας σπόρου/ καθυστερημένης σποράς λόγω καιρικών συνθηκών), ωστόσο δεν άλλαζε η ουσία (πχ χειμερινά σιτηρά : κριθάρι, βρώμη ή σίτος) καθώς τόσο ο τρόπος καλλιέργειας ήταν παρόμοιος όσο και η χρηματική ενίσχυση ήταν ισότιμη

Άρθρο 17.1 και 17.2
Η ημερομηνία αίτησης πληρωμής (15 Μαΐου) και η ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης εφαρμογής (15 Οκτωβρίου ή 1 Νοεμβρίου) είναι διαφορετικές. Πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω η διαδικασία.

ΔΡΑΣΗ 1.1 – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Άρθρο 24.3.β.
Στον πίνακα ειδικών κριτηρίων επιλογής ο παραγωγός βιολογικών προϊόντων λαμβάνει 30 μόρια και ο παραγωγός βιολογικών ζωοτροφών 10 μόρια. Η διαφοροποίηση που έγκειται, καθώς και οι ζωοτροφές είναι ένα βιολογικό προϊόν; Μήπως εννοώντας βιολογικό προϊόν αναφερόμαστε σε παραγωγή προϊόντων που δεν είναι ζωοτροφές; Πρέπει να διευκρινιστεί η παράγραφος.
Επιπλέον προτείνουμε να διευκρινιστεί
α) εάν μπορεί κάποιος που έχει αγροτεμάχια με ελιές και αγροτεμάχια με καλλιέργειες που προορίζονται για ζωοτροφές εάν θα πάρει αθροιστικά και τα μόρια από τις δύο κατηγορίες.
Β) εάν η μοριοδότηση για υποψήφιο στην δράση 1.1 εφόσον «είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας» αφορά ήδη πιστοποιημένο κτηνοτρόφο και ελεγχόμενο από ΟΕ και Π ή υποχρεωτικά κτηνοτρόφο που είναι ενταγμένος και επιδοτείται από πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας παλαιότερης προκήρυξης.

Τέλος πρέπει να διευκρινιστεί τι προβλέπεται σε περιπτώσεις συγκαλλιεργειών. Πχ Τα εσπεριδοειδή (η καλλιέργεια τους δεν είναι επιλέξιμη στη δράση 1.1) σε πολλές των περιπτώσεων αποτελούν συγκαλλιεργούμενο είδος με ελιές (επιλέξιμη καλλιέργεια στη δράση 1.1).

Άρθρο 24.5.β
Θα θέλαμε εδώ να εξηγήσουμε την διαφοροποίηση που υφίσταται μεταξύ του πιστοποιητικού προϊόντος και της βεβαίωσης συμμόρφωσης ως δικαιολογητικό για τη δήλωση εφαρμογής.
Ο κάθε επιχειρηματίας που καλλιεργεί σύμφωνα με τις αρχές τις βιολογικής γεωργίας δικαιούται πιστοποιητικό προϊόντος ως έγγραφο εμπορίας. Η βεβαίωση συμμόρφωσης αφορά στην απεικόνιση της τήρησης των διατάξεων των ΚΑΝ ΕΚ 834/2007 και 889/2008 ανά αγροτεμάχιο. Το Πιστοποιητικό Προϊόντος έχει μια συγκεκριμένη μορφή η οποία ορίζεται από την ΥΑ 336650/31-12-2006 και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων την ποσότητα των εμπορευόμενων προϊόντων βιολογικής γεωργίας, χωρίς να υπάρχει αναφορά σε κάθε αγροτεμάχιο, χωρίς να αναφέρονται τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε αγροτεμάχιο/α του παραγωγού ακόμη και της ίδιας καλλιέργειας για την οποία έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό και χωρίς να υπάρχει αναφορά από πόσα στρέμματα προέκυψε η παραγωγή.
Αντιθέτως στη βεβαίωση συμμόρφωσης καταγράφονται μόνο τα αγροτεμάχια για τα οποία δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις, επιπλέον δε καταγράφονται οι καλλιέργειες ανά αγροτεμάχιο όπως έχουν διαπιστωθεί στον επιτόπιο έλεγχο του ΟΕ και Π. Επομένως ο φορέας υλοποίησης μπορεί να ελέγξει την συμφωνία των καταγραφέντων από τους ελέγχους των ΟΕ και Π με την ΑΕΕ και το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του κάθε παραγωγού και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση ασυμφωνίας, γεγονός εντελώς ανέφικτο με το πιστοποιητικό προϊόντος.

Άρθρο 24.6
Όσον αφορά στα ποσά ενίσχυσης προτείνουμε να συμπεριληφθούν στις ενισχύσεις τα οπωροκηπευτικά καθώς οι βιολογικές καλλιέργειες οπωροφόρων και κηπευτικών ενέχουν σημαντικό μερίδιο των καλλιεργούμενων βιολογικά εκτάσεων . Επιπλέον πολλές καλλιέργειες της συγκεκριμένης κατηγορίας αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες στη μετατροπή τους σε βιολογικές με συνέπεια το αυξημένο κόστος παραγωγής, γεγονός που κάνει την ενίσχυση που δίνεται μέσω της παρούσας δράσης να είναι πολύ σημαντική και να αντισταθμίζει τυχόν απώλειες παραγωγής. Αν συνυπολογιστεί και η ανεπάρκεια πολλών προϊόντων (κυρίως οπωροφόρων) από την αγορά – η έλλειψη των οποίων καλύπτεται από εισαγωγές – κάνει τον παράγοντα της οικονομικής ενίσχυσης ακόμη πιο επιτακτικό.
Με την παύση της στρεμματικής ενίσχυσης είναι πολύ πιθανή η αποχώρηση από το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης πολλών παραγωγών, με αποτέλεσμα δυσχέρειες στο εμπόριο σε ήδη εδραιωμένες αγορές οπωροκηπευτικών (εσπεριδοειδή, ακτινίδια) και συνεπακόλουθα και στις εξαγωγές και στις τιμές στον τελικό καταναλωτή.

Άρθρο 24.7.β
Πρέπει να διευκρινιστεί αναλυτικά ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης για δαπάνες που αφορούν πιστοποίηση και χημικές αναλύσεις. Για παράδειγμα θέτουμε τα εξής ερωτήματα :
α) όταν τα έξοδα πιστοποίησης είναι μικρότερα των 6 ευρώ ανά στρέμμα, ο παραγωγός θα λαμβάνει μικρότερη ενίσχυση;
β) τα παραστατικά του Οργανισμού πιστοποίησης είναι δυνατόν να εκδίδονται ανά είδος καλλιέργειας δεδομένου ότι όλες οι καλλιέργειες δεν κοστολογούνται το ίδιo;

Επίσης παρατηρείται μια σημαντική ασυμφωνία στις τιμές που προβλέπονται ως κόστος πιστοποίησης σε αρκετές ενισχυόμενες κατηγορίες σε σχέση με τις τρέχουσες εμπορικές τιμές πιστοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:
-αγρότης με 100 στρ σε 15 αγροτεμάχια αραβοσίτου κοστολογείται από το ΒΙΟ Ελλάς με 319 ευρώ + ΦΠΑ. Το πρόγραμμα ενισχύει με : 6,4*100=640 ευρώ
-αγρότης με 1000 στρ σε 100 αγροτεμάχια αραβοσίτου κοστολογείται από το ΒΙΟ Ελλάς με 854 ευρώ + ΦΠΑ. Το πρόγραμμα ενισχύει με: 6,4*1000=6400 ευρώ
Δεδομένου ότι όλοι οι Οργανισμοί Πιστοποίησης κινούνται με μικρές τιμολογιακές αποκλίσεις, προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ εμπορικών τιμών και επιδοτούμενων τιμών πιστοποίησης. Αυτό μπορεί να επιφέρει πίεση για πλασματικές αυξήσεις των τιμολογίων των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης με στόχο έκδοση παραστατικών που να καλύπτουν το πλήρες ποσό της ενισχυόμενης δράσης. Για το λόγο αυτό προτείνουμε:

1) την ενσωμάτωση του ποσού της στήριξης δαπανών πιστοποίησης στο συνολικό ποσό της στρεμματικής ενίσχυσης, ή την τροποποίησή τους ώστε να είναι συναφείς με τις τρέχουσες ρεαλιστικές τιμές
2) την υποχρεωτική υποβολή (πριν την Πρόσκληση) στην αρμόδια συντονιστική αρχή Τιμοκαταλόγων από όλους τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και την ανάρτησή τους στο site τους για λόγους διαφάνειας.

Άρθρο 24.7.ε
Πρέπει να διευκρινιστεί εάν όσοι ενταχθούν στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης (1.1 Βιολογική Γεωργία) θα είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου για το έτος 2010.

ΔΡΑΣΗ 1.2 – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Ως γενική παρατήρηση πρέπει να επαναλάβουμε την δυνατότητα παράλληλης ένταξης στις δράσεις 1.1. και 1.2..
Επίσης προτείνουμε το πνεύμα που κυριαρχεί στη δράση 1.1 να αφομοιωθεί και από την δράση 1.2, στην οποία παρουσιάζονται μικρές διαφοροποιήσεις.

Επιπλέον :
Άρθρο 25.3.β
Προτείνουμε να μοριοδοτηθεί ο παραγωγός βιολογικών κτηνοτροφικών προϊόντων σε αντιστοιχία με τη δράση 1.1.
Επιπλέον να μοριοδοτείται κατ’ αντιστοιχία με τη δράση 1.1. ο κτηνοτρόφος που είναι ενταγμένος στη βιολογική γεωργία.

Άρθρο 25.5.
Ως δικαιολογητικό για τα ειδικά κριτήρια επιλογής να ζητείται η βεβαίωση από Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης α) για τη παραγωγή βιολογικών φυτικών προϊόντων, β) για την παραγωγή ιδιοπαραγόμενων βιολογικών ζωοτροφών και γ) για την παραγωγή βιολογικών κτηνοτροφικών προϊόντων εφόσον προστεθούν τα αντίστοιχα αιτήματα στα ειδικά κριτήρια επιλογής.
Επιπλέον, ως δικαιολογητικό κατά τη δήλωση εφαρμογής προτείνουμε τη βεβαίωση συμμόρφωσης για κάθε είδος ζώου με την επιχειρηματολογία που έχει ήδη αναπτυχθεί στις προτάσεις στο άρθρο 24.5.β

Άρθρο 25.3.β
Προτείνουμε σε αντιστοιχία με τη δράση 1.1. να υπάρχει η εξής πρόβλεψη : «όταν ένας δικαιούχος εντάσσεται με ζώα με περίοδο προσαρμογής λαμβάνει την ενίσχυση “με περίοδο προσαρμογής” για αυτά τα ζώα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης του, δηλαδή ακόμα και όταν λήξει η περίοδος προσαρμογής». Προτείνουμε να μοριοδοτηθούν και οι βιοκτηνοτρόφοι που είχαν ενταχθεί σε παλαιότερα προγράμματα επιδότησης, τα οποία έχουν λήξει, και παρόλα αυτά συνεχίζουν να είναι ενταγμένοι στο σύστημα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των αντίστοιχων βιοκαλλιεργητών . Διαφορετικά θα λαμβάνουν την μειωμένη (χωρίς περίοδο προσαρμογής) ενίσχυση αφού είναι ήδη ενταγμένοι βιοκτηνοτρόφοι , χωρίς όμως να τους προσφέρεται αντισταθμιστικό όφελος στα ειδικά κριτήρια ένταξης .

Άρθρο 25 , παράγραφος 7.

Προτείνεται να διορθωθεί η διατύπωση γιατί είναι λάθος και προκαλεί σύγχυση.

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο