ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Όροι χρήσης

Αποτελεί δέσμευση του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και το διακριτικό τίτλο «BIOHELLAS AE»  αφενός η τήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των σκοπών του και της εν γένει δραστηριότητάς του και αφετέρου η συμμόρφωσή του με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ.

Το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και το διακριτικό τίτλο «BIOHELLAS AE» έχει υιοθετήσει πολιτικές και έχει εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων.

Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και το διακριτικό τίτλο «BIOHELLAS AE»  μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας εδώ.

Τρόπος & Ασφάλεια Πληρωμών

Ο τρόπος πληρωμής είναι εφικτός μέσω χρήσης πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, Diners, Discover. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Nexi e-Commerce” και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Πολιτική επιστροφών

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως για το αίτημα σας μέσω email στο eco@bio-hellas.gr αναφέροντας τη τράπεζα, το ΙΒΑΝ του λογαριασμού σας, όνομα δικαιούχου και το ΑΦΜ σας. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μέσω τραπεζικής μεταφοράς από την εταιρεία μας και όχι στην κάρτα που χρησιμοποιήσατε μέσω του site.

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και το διακριτικό τίτλο «BIOHELLAS AE»  που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής Λ. Τατοΐου 103 & Σουρή, Ελλάδα | T: 210 8211940 | F: 210 8211015 | Einfo@bio-hellas.gr σε κάθε δε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και το διακριτικό τίτλο «BIOHELLAS AE»  θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο