ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μέτρο 1.2.3 Α “Επενδύσεις στην μεταποίηση και εμπορία αγρο

06.08.2009

Τη Δευτέρα 3/8/2009 δημοσιεύτηκε από το Υπ. Α.Α.&Τ.-Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» και του Μέτρου 123 Α «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

Στόχος του Μέτρου 123 Α είναι η αύξηση της αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω καινοτομιών, χρήσης τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους από τις 25 Αυγούστου 2009 και έως την εξάντληση των διαθεσίμων πιστώσεων του Μέτρου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 292313/2622/3.7.2009 Κ.Υ.Α..

Το προβλεπόμενο ύψος νομικής δέσμευσης Δημόσιας Δαπάνης για την κάλυψη των αιτήσεων ενίσχυσης του προγράμματος ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, ενώ ενδέχεται υπό προϋποθέσεις η αύξηση του ποσού. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης, ανάλογα με το είδος κάθε επιχείρησης.

Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Ατομικές Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις κ.λ.π.), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, επιχειρήσεις κάθε μεγέθους των νησιών του Αιγαίου Πελάγους και επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών έως 200 εκ.ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις μεταποίησης, τυποποίησης και διάθεσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας έχουν οι δράσεις των ακόλουθων τομέων:

ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΕΑΣ

Δράση 1.1. «Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική κτηνοτροφία»

ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΓΑ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΑΥΓΑ

Δράση 3.1.4. «Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λ.π.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων»

ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΓΑ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Δράση 3.2.1. «Ίδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής»

Δράση 3.2.2. «Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πτηνοσφαγείων και κυρίως ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής» Δράση 3.2.3. «Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές»

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΙ

Δράση 4.2. «Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές – νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού»

ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Δράση 7.1.α. «Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη»,

Δράση 7.1.γ. «Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη»

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΝΟΣ

Δράση 8.1. «Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας (στα προϊόντα ποιότητας περιλαμβάνονται και τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας)

Δράση 8.3. «Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες περιοχές, μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης»

ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Δράση 11.2. «Ίδρυση μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών πλήρων τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών»

Στο σχετικό αρχείο που ακολουθεί υπάρχει πληροφοριακό υλικό, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της σχετικής Κ.Υ.Α.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται από τις 10 Αυγούστου 2009 και έπειτα, στη Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. – τμήμα Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου, στις οικείες Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και την ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ : METRO_123_A.zip

Διαβάστε επίσης

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο