ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ на “ОРГАНИК ПРОДЪКТС ИСПЕКТШЪН ИНСТИТЮТ СОСИЕТЕ АНОНИМ” ИЛИ ЗА КРАТКО “БИО ЕЛЛАС АЕ”

Ангажимент на “ОРГАНИК ПРОДЪКТС ИСПЕКТШЪН ИНСТИТЮТ СОСИЕТЕ АНОНИМ”, ИЛИ ЗА КРАТКО “БИО ЕЛЛАС АЕ”, от една страна, е да спазва неприкосновеността на личния живот и сигурността на личните данни (ЛД), които се събират с цел преследване на нейните цели и упражняването на дейността ѝ като цяло, а от друга, за да спазва приложимите закони и разпоредби, свързани с обработката на лични данни (ЛД).

Политиката за защита на данните на “ОРГАНИК ПРОДЪКТС ИСПЕКТШЪН ИНСТИТЮТ СОСИЕТЕ АНОНИМ”, ИЛИ ЗА КРАТКО “БИО ЕЛЛАС АЕ” се основава на следните принципи:
• Личните данни се обработват законно, справедливо и по прозрачен начин.
• Личните данни се обработват само за конкретни, изрични и законни цели и не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели.
• Обработката на лични данни е подходяща, релевантна и ограничена до това, което е необходимо във връзка с целта на обработването.
• Личните данни трябва да са точни и актуализирани при необходимост.
• Личните данни се съхраняват във форма, която позволява идентифициране на субектите на данните за срок, не по-дълъг от необходимия за целта, за която се обработват.
• Всички лични данни остават поверителни и се съхраняват по начин, който гарантира тяхната сигурност.
• Личните данни не се прехвърлят на трети страни, освен ако това не е необходимо за целта, за която се обработват.
• Субектите на данни имат право да поискат достъп, поправка или заличаване на личните им данни или ограничаване на обработката или да възразят срещу обработката на лични данни, както и да се възползват от правото си за преносимост на данните.

Когато попълвате лични данни като вашето име и фамилия или вашият имейл адрес чрез формулярите, които са публикувани на нашата уеб страница http://www.bio-hellas.gr, вие се съгласявате с обработката на личните ви данни за целта, посочена във формуляра, който сте попълнили.
Вашите лични данни при никакви обстоятелства няма да бъдат прехвърляни или използвани от трети страни.
“ОРГАНИК ПРОДЪКТС ИСПЕКТШЪН ИНСТИТЮТ СОСИЕТЕ АНОНИМ”, ИЛИ ЗА КРАТКО “БИО ЕЛЛАС АЕ” е приела политики и е приложила технически и организационни мерки, за да гарантира, че личните данни, които събира, са защитени съгласно приложимите закони за защита на личните данни и поверителността. Тези мерки за защита са предназначени за предотвратяване на незаконен достъп, неправомерно използване или разкриване на данни, неправомерно изменение и незаконно унищожаване или случайна загуба на личните ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват от “ОРГАНИК ПРОДЪКТС ИСПЕКТШЪН ИНСТИТЮТ СОСИЕТЕ АНОНИМ”, ИЛИ ЗА КРАТКО “БИО ЕЛЛАС АЕ” толкова дълго, колкото е  еобходимо за постигане на целите на обработката в съответствие с приложимите закони. Ние не събираме повече лични данни, отколкото е необходимо, за да изпълним целите, посочени в тази политика за конфиденциалност и няма да ги съхраняваме за по-дълъг период от време, отколкото се счита за необходим.
Вашите права по отношение на защитата на личните ви данни Вашите права за защита на личните ви данни, както се прилагат при условията, предвидени в Общия регламент относно защита на данните (ЕС 2016/679) и в приложимото национално законодателство, са следните:

– Право на достъп до вашите лични данни, които се съхраняват, поддържат и обработват от “ОРГАНИК ПРОДЪКТС ИСПЕКТШЪН ИНСТИТЮТ СОСИЕТЕ АНОНИМ”, ИЛИ ЗА КРАТКО “БИО ЕЛЛАС АЕ”.
– Право да коригирате неточни или неактуални данни, свързани с вас, или да попълните непълни данни.
– Право да изтриете данните си от архивите на “ОРГАНИК ПРОДЪКТС ИСПЕКТШЪН ИНСТИТЮТ СОСИЕТЕ АНОНИМ”, ИЛИ ЗА КРАТКО “БИО ЕЛЛАС АЕ”, след като обработването им вече не е необходимо за целите, за които са били събрани.
– Право да ограничите използването на вашите данни в случай, че поставите под въпрос тяхната точност.
– Право да получите данните, които сте предоставили в структуриран, често използван формат.

Упражняването на горепосочените права изисква безплатно подаване на писмено искане до “ОРГАНИК ПРОДЪКТС ИСПЕКТШЪН ИНСТИТЮТ СОСИЕТЕ АНОНИМ”, ИЛИ ЗА  РАТКО “БИО ЕЛЛАС АЕ”.
При наличието на някакви въпроси можете да се обръщате към “ОРГАНИК ПРОДЪКТС ИСПЕКТШЪН ИНСТИТЮТ СОСИЕТЕ АНОНИМ”, ИЛИ ЗА КРАТКО “БИО ЕЛЛАС АЕ”, със седалище в Marousi, Attica, on 27 Omorfokklisias street, Телефон: 210 8211940 / Факс: 210 8211015 / Имейл: info@bio-hellas.gr. Във всеки случай имате право да се обърнете към Органа за защита на личните данни в писмена форма (Kifisias 1-3, Post Code 115-23) или електронно (www.dpa.gr) В случай на упражняване на някое от горепосочените права, “ОРГАНИК ПРОДЪКТС ИСПЕКТШЪН ИНСТИТЮТ СОСИЕТЕ АНОНИМ”, ИЛИ ЗА КРАТКО “БИО ЕЛЛАС АЕ” ще предприеме всички възможни мерки за неговото удовлетворение в срок от тридесет (30) календарни дни от получаването на съответното искане, като ви информира в писмен вид за удовлетворението си или причините, които пречат на неговото упражняване.

Skip to content