Πολιτική Ποιότητας
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   ISO 22000/ISO 9001   »   Πολιτική Ποιότητας

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. έχει ως αντικείμενο την διενέργεια Πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης, με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας των επιχειρήσεων.

 

Βασική αρχή και δέσμευση του ΙΕΒΠ Α.Ε., αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές τους ανάγκες, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και τυποποιητικές απαιτήσεις.

 

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση του ΙΕΒΠ Α.Ε.:

  • Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17021 καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).
  • Εφαρμόζει διαδικασίες πιστοποίησης επιχειρήσεων σύμφωνα με τεκμηριωμένους κανονισμούς.
  • Εξασφαλίζει την ανεξαρτησία, αξιοπιστία και ακεραιότητα κάθε απόφασης πιστοποίησης.
  • Εξασφαλίζει τη διάθεση προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κάθε διαδικασία πιστοποίησης.
  • Διασφαλίζει την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και την εχεμύθεια του προσωπικού και συνεργατών του, καθώς και την ασφάλεια δεδομένων και στοιχείων πελατών του τηρώντας την εμπιστευτικότητα. Τα αρχεία διατηρούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό για διάρκεια 10 ετών.
  • Έχει ορίσει διαδικασία για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης των επιχειρήσεων
  • Ανασκοπεί την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών του και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος.
  • Διαθέτει στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία και επενδύει στη συνεχή τους ενημέρωση και εκπαίδευση ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.