Καταστήματα
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   Νομοθεσία / Κανονισμοί    »   Ειδικοί κανονισμοί   »   Καταστήματα

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ


Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 και την ΥΑ 2543-103240 /2017 δεν είναι απαραίτητο τα καταστήματα λιανικής διάθεσης να ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών βιολογικής παραγωγής. 

Έχοντας υπόψη οτι ορισμένες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης επιθυμούν να διασφαλίσουν τους τελικούς καταναλωτές κατά την προμήθεια βιολογικών προϊόντων, το BIOHELLAS προχώρησε στην εκπόνηση ιδιωτικού προτύπου, το οποίο δίνει έμφαση στον διαχωρισμό των προϊόντων (συμβατικών, μεταβατικών, βιολογικών), στην τήρηση τεκμηρίωσης για την βιολογική προέλευση των προϊόντων που διακινούνται (τήρηση αρχείου Πιστοποιητικών προμηθευτών/παρασκευαστών, το οποίο είναι διαθέσιμο προς έλεγχο από τους πελάτες της επιχείρησης), στην αποφυγή της επιμόλυνσης των προϊόντων από άλλους παράγοντες ή λάθος χειρισμούς (εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής τροφίμων και βιολογικών προϊόντων, τρόπος καθαρισμού και εφαρμογής απεντομώσεων από την επιχείρηση κ.τ.λ.).

Ο έλεγχος μίας επιχείρησης λιανικής διάθεσης σύμφωνα με τον ιδιωτικό κανονισμό του BIOHELLAS αποτελεί την επιβεβαίωση του συστήματος αυτοελέγχου του καταστήματος λιανικής διάθεσης που αντικατοπτρίζεται κάθε φορά στο χορηγούμενο Πιστοποιητικό Ελέγχου.

Η ένταξη των καταστημάτων λιανικής στο σύστημα ελέγχου του BIOHELLAS σύμφωνα με το Ιδιωτικό πρότυπο είναι προαιρετική. Για την έναρξη της διαδικασίας ένταξης μίας ενδιαφερόμενης επιχείρησης είναι απαραίτητη η αποστολή στο BIOHELLAS συμπληρωμένου του εντύπου της Αίτησης και υπογεγραμμένου από τον υπεύθυνο της μονάδας (ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφόρος Τατοϊου 103 & Σουρή, 14451 Μεταμόρφωση, με φαξ στο 2108211015, ηλεκτρονικά στα e-mail info@bio-hellas ή met@bio-hellas ή στα κατά τόπους γραφεία μας. Το ετήσιο κόστος υπηρεσιών πιστοποίησης καθορίζονται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο.