Μεταποίηση
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   Διαδικασία Ένταξης    »   Μεταποίηση

 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Καν. (Ε.Ε.) 2018/848 είναι απαραίτητο να εντάσσονται σε σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης επιχειρήσεις οι οποίες:

  • μεταποιούν και παράγουν βιολογικά προϊόντα είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων
  • συσκευάζουν, ανασυσκευάζουν, τυποποιούν ή επισημαίνουν προϊόντα με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων
  • εμπορεύονται προϊόντα συσκευασμένα ή μη
  • εισάγουν προϊόντα από Τρίτες Χώρες
  • παράγουν μαγιά για χρήση στην παρασκευή τροφίμων ή ως ζωοτροφές
 
Δεν μπορούν να Ελέγχονται και να Πιστοποιούνται σύμφωνα με τον Καν. (Ε.Ε.) 2018/848 επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, δηλαδή επιχειρήσεις που παρασκευάζουν βιολογικά εδέσματα στο σημείο πώλησης ή παράδοσης στον τελικό καταναλωτή, π.χ. εστιατόρια, κυλικεία.
 
Για την έναρξη της διαδικασίας ένταξης μίας επιχείρησης μεταποίησης/τυποποίησης/διάθεσης βιολογικών προϊόντων είναι απαραίτητη η αποστολή στο BIOHELLAS συμπληρωμένης της αίτησης (Ε 400 MS Word)(Ε 400 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Excel), του Ερωτηματολογίου για την ένταξη μονάδας Μεταποίησης- Τυποποίησης –Διάθεσης- Εισαγωγής από Τρίτες χώρες (Ε 404 - MS Excel) και την απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) από τον υπεύθυνο της μονάδας (ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφόρος Τατοϊου 103, 14451 - Μεταμόρφωση, με φαξ στο 2108211015, ηλεκτρονικά στα e-mail: met@bio-hellas.gr ή info@bio-hellas.gr ή  στα κατά τόπους γραφεία μας.
 
Εφόσον η επιχείρηση παράγει προϊόντα χρησιμοποιώντας πάνω από ένα συστατικό, απαιτείται η συμπλήρωση και η αποστολή και του Ε 404 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - (MS Εxcel) για κάθε τελικό κωδικό.