Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα
el   »   Βιολογικά Νέα
13/3/2017

Ε.Ε.-Χιλή: Προς υπογραφή συμφωνίας για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων

Στις 6 Μαρτίου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων.

Δυνάμει της συμφωνίας, η ΕΕ και η Χιλή θα αναγνωρίσουν σύντομα την ισοδυναμία των αντίστοιχων κανόνων και συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζουν όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα βιολογικά τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ και καλύπτονται από τη συμφωνία θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Χιλής χωρίς περαιτέρω ελέγχους. Το ίδιο θα ισχύει για μια σειρά βιολογικών προϊόντων από τη Χιλή στην ΕΕ.

Η συμφωνία θα προβλέπει επίσης σύστημα συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και επίλυσης των διαφορών στον τομέα του εμπορίου βιολογικών προϊόντων.

Το Συμβούλιο θα διαβιβάσει τώρα το σχέδιο απόφασης για τη σύναψη της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση και εν συνεχεία θα χρειασθεί ακόμη η επίσημη έκδοση της απόφασης από το Συμβούλιο.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την τελική κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το: http://www.consilium.europa.eu

Επιστροφή

 

Στις 6 Μαρτίου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων.

συνέχεια...

 

Written By: Administrator Account Number of Views: 1406